Blog

Thi IELTS online – IELTS online exam

(English below)

Thi IELTS online

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn kỹ năng được kiểm tra trong mỗi mô -đun IELTS: đào tạo học thuật và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký đại học, giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo trong một môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong một bối cảnh thực tế, hàng ngày.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu một. Ở một số quốc gia, IELTS cũng được chấp nhận để vào trường đại học. Bài kiểm tra có hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung, khác nhau về nội dung và trọng tâm.

Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia hoặc tổ chức nói tiếng Anh, và được các trường đại học và cao đẳng ở Anh, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ chấp nhận rộng rãi.

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh và được các cơ quan nhập cư ở Anh, Úc và New Zealand chấp nhận.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Người tham gia kiểm tra sẽ nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần, cũng như điểm số ban nhạc. Điểm tổng thể được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của bốn điểm phần riêng lẻ.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và dễ tiếp cận, và nội dung và định dạng thi thử thường xuyên được xem xét để đảm bảo chúng vẫn có liên quan và cập nhật. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa theo cách công bằng, khách quan và đáng tin cậy.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bây giờ bạn có thể thực hiện trực tuyến. Bài kiểm tra trực tuyến IELTS là một cách an toàn và thuận tiện để thực hiện bài kiểm tra từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn.

thi thử IELTS Online giống hệt với thi thử IELTS dựa trên giấy về nội dung, định dạng và độ khó và kết quả của bạn sẽ có giá trị và đáng tin cậy như nhau.

thi thử trực tuyến IELTS có sẵn để kiểm tra người tham gia hơn 140 quốc gia và bạn có thể chọn làm bài kiểm tra trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Bài kiểm tra được thực hiện thông qua một nền tảng trực tuyến an toàn và bạn sẽ có cùng mức hỗ trợ và hướng dẫn từ nhân viên kiểm tra IELTS như bạn làm nếu bạn đang làm bài kiểm tra tại một trung tâm thi thử.

Bạn sẽ cần phải có một kết nối internet tốt để thực hiện kiểm tra trực tuyến IELTS, vì bài kiểm tra được thực hiện trong thời gian thực.

Bài kiểm tra trực tuyến của IELTS hiện có sẵn cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra và bạn có thể chọn làm bài kiểm tra có hoặc không có bài kiểm tra nói.

Nếu bạn làm bài kiểm tra trực tuyến IELTS với bài kiểm tra nói, bạn sẽ có thể chọn thời gian thuận tiện để bạn hoàn thành bài kiểm tra. Bài kiểm tra nói sẽ được thực hiện bởi một giám khảo IELTS đủ điều kiện thông qua hội nghị video.

Bài kiểm tra IELTS trực tuyến là một cách linh hoạt và thuận tiện để làm bài kiểm tra, và bạn có thể thực hiện nó tại một thời điểm và nơi phù hợp với bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS online exam

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for study, work and migration with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four skills are tested in each of the IELTS modules: Academic and General Training.

IELTS Academic is for people applying for university, tertiary education or professional registration in an English-speaking environment. It assesses whether you are ready to begin studying or training in an environment where English is the main language of communication.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs. It assesses your English language skills in a practical, everyday context.

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for immigration purposes by all countries that require one. In some countries, IELTS is also accepted for university entrance. The test has two versions, the Academic Version and the General Training Version, which differ in content and focus.

The Academic Version is intended for those who want to study or train in an English-speaking country or institution, and is widely accepted by universities and colleges in the UK, Australia, New Zealand, Canada and the USA.

The General Training Version is intended for those who want to migrate to an English-speaking country, and is accepted by the immigration authorities in the UK, Australia and New Zealand.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test consisting of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test takers will receive a band score for each section, as well as an overall band score. The overall band score is calculated by taking the mean of the four individual section scores.

IELTS is a fair and accessible test, and the test content and format are regularly reviewed to ensure they remain relevant and up-to-date. The test is designed to assess the language skills of non-native English speakers in a fair, objective and reliable way.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

If you are planning to take the IELTS test, you can now take it online. The IELTS Online Test is a secure and convenient way to take the test from the comfort of your own home.

The IELTS Online Test is identical to the paper-based IELTS test in terms of content, format and difficulty, and your results will be equally valid and reliable.

The IELTS Online Test is available to test takers in over 140 countries, and you can choose to take the test on a computer or a mobile device.

The test is delivered via a secure online platform, and you will have the same level of support and guidance from IELTS test staff as you would if you were taking the test at a test centre.

You will need to have a good internet connection to take the IELTS Online Test, as the test is delivered in real time.

The IELTS Online Test is currently available for the Academic and General Training versions of the test, and you can choose to take the test with or without a speaking test.

If you take the IELTS Online Test with a speaking test, you will be able to choose a time that is convenient for you to complete the test. The speaking test will be delivered by a qualified IELTS examiner via video-conference.

The IELTS Online Test is a flexible and convenient way to take the test, and you can take it at a time and place that suits you.