Blog

Thi IELTS ở tphcm – IELTS exam in Ho Chi Minh City

(English below)

Thi IELTS ở tphcm

Kỳ thi IELTS ở thành phố Hồ Chinh

Bạn đang tìm kiếm một kỳ thi IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh? Bạn đã đến đúng nơi!

Chúng tôi cung cấp một loạt các kỳ thi IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy bạn có thể chọn một bài kiểm tra phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Chúng tôi có các kỳ thi IELTS cho tất cả các cấp, từ người mới bắt đầu đến nâng cao, vì vậy bạn có thể chắc chắn tìm thấy đúng cho bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS, vì vậy bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi của mình.

Đừng chờ đợi nữa, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và đặt kỳ thi IELTS của bạn tại Thành phố Hồ Chí Minh!

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Với IELTS, bạn có thể tự tin rằng bạn đang thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của mình ở cấp độ cao nhất.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn kỹ năng được kiểm tra cùng nhau. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn, cho dù bạn đang đăng ký giáo dục hay đào tạo thêm, hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra học tập nếu bạn đang đăng ký một khóa học là:

tại trường đại học hoặc đại học, hoặc

Một chương trình đào tạo dẫn đến một trình độ chuyên môn

Bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra đào tạo chung nếu bạn đang đăng ký nhập cư vào:

Châu Úc

Canada

New Zealand

nước Anh

Mỹ

Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra mở cửa.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra mở cửa.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh

Bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra học tập nếu bạn đang đăng ký một khóa học là:

tại trường đại học hoặc đại học, hoặc

Một chương trình đào tạo dẫn đến một trình độ chuyên môn

Bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra đào tạo chung nếu bạn đang đăng ký nhập cư vào:

Châu Úc

Canada

New Zealand

nước Anh

Mỹ

Các trung tâm thi thử của IELTS nằm ở hơn 140 quốc gia trên thế giới.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn kỹ năng được kiểm tra cùng nhau. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn, cho dù bạn đang đăng ký giáo dục hay đào tạo thêm, hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp.

Với IELTS, bạn có thể tự tin rằng bạn đang thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của mình ở cấp độ cao nhất.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam in Ho Chi Minh City

IELTS exam in Ho Chi Minh City

Are you looking for an IELTS exam in Ho Chi Minh City? You have come to the right place!

We offer a wide range of IELTS exams in Ho Chi Minh City, so you can choose the one that best suits your needs.

We have IELTS exams for all levels, from beginner to advanced, so you can be sure to find the right one for you.

We also offer a variety of IELTS preparation courses, so you can be prepared for your exam.

Don’t wait any longer, contact us today and book your IELTS exam in Ho Chi Minh City!

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

With IELTS, you can be confident that you are demonstrating your English language skills at the highest level.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four skills are tested together. The test is designed to assess your English language skills, whether you are applying for further education or training, or seeking professional registration.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those wishing to migrate to an English-speaking country

You will need to take the Academic test if you are applying for a course which is:

at university or college, or

a training programme leading to a professional qualification

You will need to take the General Training test if you are applying for immigration to:

Australia

Canada

New Zealand

the UK

the USA

IELTS test centres are located in over 140 countries around the world.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the test that opens doors.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the test that opens doors.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those wishing to migrate to an English-speaking country

You will need to take the Academic test if you are applying for a course which is:

at university or college, or

a training programme leading to a professional qualification

You will need to take the General Training test if you are applying for immigration to:

Australia

Canada

New Zealand

the UK

the USA

IELTS test centres are located in over 140 countries around the world.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four skills are tested together. The test is designed to assess your English language skills, whether you are applying for further education or training, or seeking professional registration.

With IELTS, you can be confident that you are demonstrating your English language skills at the highest level.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.