Blog

Thi IELTS ở thanh hoá – IELTS test in Thanh Hoa

(English below)

Thi IELTS ở thanh hoá

Thanh Hang là một tỉnh ở phía bắc trung tâm Việt Nam. Bài kiểm tra IELTS có sẵn trong Thanh HOA.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua. Bài kiểm tra có cấu trúc mô -đun, với bốn phần bắt buộc: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các bài kiểm tra IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Các thi thử của IELTS được tổ chức trong suốt cả năm tại hơn 1.400 trung tâm thi thử tại 140 quốc gia. Tại Việt Nam, các bài kiểm tra của IELTS được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Danna và Thanh Hoa.

Phí kiểm tra IELTS tại Việt Nam là VND 4.910.000. Ngày kiểm tra và chi tiết đăng ký có sẵn trên trang web của IELTS.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh. Bài kiểm tra được phân loại một cách khách quan, không có dấu vượt qua hoặc thất bại. Điểm số có giá trị trong hai năm.

IELTS được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở các quốc gia nói tiếng Anh. Tại Việt Nam, IELTS được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, và bởi nhiều trường đại học và cao đẳng.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, làm bài kiểm tra IELTS có thể cho bạn cơ hội thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test in Thanh Hoa

Thanh Hoa is a province in the north central part of Vietnam. The IELTS test is available in Thanh Hoa.

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the world’s most popular English language proficiency tests, with over 3 million tests taken in the past year. The test has a modular structure, with four compulsory sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS tests are available in two versions: Academic and General Training. The Academic version is intended for those who want to study or train at tertiary level in an English-speaking country. The General Training version is for those who want to do work experience or training programs, or migrate to an English-speaking country.

IELTS tests are held throughout the year in over 1,400 test centres in 140 countries. In Vietnam, IELTS tests are held in Hanoi, Ho Chi Minh City, Danang and Thanh Hoa.

The IELTS test fee in Vietnam is VND 4,910,000. Test dates and registration details are available on the IELTS website.

IELTS test results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English proficiency. The test is graded objectively, with no pass or fail mark. Scores are valid for two years.

IELTS is widely recognised by universities and employers in English-speaking countries. In Vietnam, IELTS is recognised by the Ministry of Education and Training, and by many universities and colleges.

If you are planning to study or work in an English-speaking country, taking the IELTS test can give you the opportunity to demonstrate your English language skills.