Blog

Thi IELTS ở quy nhơn – IELTS test in Quy Nhon

(English below)

Thi IELTS ở quy nhơn

Bài kiểm tra IELTS trong QUY NHON

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Thử nghiệm IELTS ở QUY NHON được cung cấp bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS. Phí kiểm tra là VND 4.950.000. Bạn có thể đăng ký thử nghiệm trực tuyến hoặc tại trung tâm thử nghiệm. Trung tâm thử nghiệm được đặt tại 17 Tran Quang Khai, QUY NHON, tỉnh Bình Dinh.

Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó cũng là một yêu cầu cho nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới. Nếu bạn đang có kế hoạch đi du học, hãy làm bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để thể hiện trình độ tiếng Anh của bạn.

Suy nghĩ về việc thực hiện bài kiểm tra IELTS ở QUY NHON? Đây là những gì bạn cần biết!

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng trên thế giới chấp nhận. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bạn sẽ được cho một số điểm từ 1-9 cho mỗi phần, với 9 là điểm cao nhất.

Các phần lắng nghe và đọc là nhiều sự lựa chọn và các phần viết và nói dựa trên bài luận. Phần nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra.

thi thử IELTS được cung cấp ở cả định dạng dựa trên giấy và máy tính. thi thử dựa trên giấy được cung cấp ở nhiều vị trí hơn so với thi thử do máy tính phân phối.

Phí kiểm tra cho bài kiểm tra IELTS là $ 250. Bạn có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến hoặc tại một trung tâm đăng ký được ủy quyền.

Ngày thi thử cho bài kiểm tra IELTS ở QUY NHON là ngày 3 tháng 3 năm 2021. Trung tâm thi thử ở Quy NHon được đặt tại Đại học Quir Nhon.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS để nhập học đại học, bạn sẽ cần gửi kết quả của mình cho trường đại học mà bạn đang đăng ký. Mỗi trường đại học có các yêu cầu về điểm IELTS khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra với trường đại học bạn đang nộp đơn để tìm hiểu các yêu cầu của họ là gì.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho việc làm, bạn sẽ cần gửi kết quả của mình cho nhà tuyển dụng tiềm năng của mình. Nhiều nhà tuyển dụng sẽ chỉ định điểm IELTS mà họ yêu cầu cho vị trí bạn đang đăng ký.

Những người tham gia thi thử của IELTS thường thấy các phần nói và viết là thách thức nhất. Đối với phần nói, bạn sẽ được yêu cầu nói về nhiều chủ đề trong 2-3 phút mỗi chủ đề. Đối với phần viết, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề nhất định.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bạn nên tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học này được cung cấp bởi nhiều trường ngôn ngữ và trường đại học. Tham gia một khóa học sẽ cho bạn cơ hội để thực hành các kỹ năng bạn cần để làm tốt trong bài kiểm tra IELTS.

Bạn đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra IELTS ở Qui NHon chưa? Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu trên hành trình thành thạo tiếng Anh!

Tags: IELTS

 


 

IELTS test in Quy Nhon

IELTS test in Quy Nhon

The IELTS test is an international English language testing system that is widely recognized around the world. The test is divided into four sections – listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, with a total score of 100 points.

IELTS test in Quy Nhon is offered by British Council and IDP IELTS. The test fee is VND 4,950,000. You can register for the test online or at the test center. The test center is located at 17 Tran Quang Khai, Quy Nhon, Binh Dinh Province.

The IELTS test is a great way to improve your English language skills. It is also a requirement for many universities and colleges around the world. If you are planning on studying abroad, taking the IELTS test is a great way to show your English language proficiency.

Thinking about taking the IELTS test in Quy Nhon? Here’s what you need to know!

The IELTS test is an English proficiency test that is accepted by many universities and employers around the world. The test is divided into four sections – listening, reading, writing, and speaking. You will be given a score from 1-9 for each section, with 9 being the highest score.

The listening and reading sections are multiple-choice and the writing and speaking sections are essay-based. The speaking section is conducted face-to-face with an examiner.

The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered format. The paper-based test is offered in more locations than the computer-delivered test.

The test fee for the IELTS test is $250. You can register for the test online or at an authorized registration center.

The test date for the IELTS test in Quy Nhon is March 3, 2021. The test center in Quy Nhon is located at the Quy Nhon University.

If you are taking the IELTS test for university admission, you will need to submit your results to the university you are applying to. Each university has different IELTS score requirements, so be sure to check with the university you are applying to find out what their requirements are.

If you are taking the IELTS test for employment, you will need to submit your results to your potential employer. Many employers will specify what IELTS score they require for the position you are applying for.

IELTS test takers often find the speaking and writing sections to be the most challenging. For the speaking section, you will be asked to talk about a variety of topics for 2-3 minutes each. For the writing section, you will be asked to write an essay on a given topic.

To prepare for the IELTS test, it is recommended that you take an IELTS preparation course. These courses are offered by many language schools and universities. Taking a course will give you the opportunity to practice the skills you need to do well on the IELTS test.

Are you ready to take the IELTS test in Quy Nhon? Register today and get started on your journey to English proficiency!