Blog

Thi IELTS ở idp – IELTS test in IDP

(English below)

Thi IELTS ở idp

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong một loạt các tình huống.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Ca -rốc ESOL (Cambridge ESOL).

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế và IDP là một trong những nhà cung cấp thi thử IELTS lớn nhất thế giới. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất cho những người muốn học, làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bốn lĩnh vực: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để trở nên khó khăn, vì vậy ngay cả khi bạn là người nói tiếng Anh bản địa, bạn có thể thấy khó khăn.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần tiếng Anh để làm việc.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp ở hầu hết các địa điểm, trong khi thi thử được giao máy tính chỉ được cung cấp ở một vài địa điểm.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của bài kiểm tra và vị trí thi thử.

IELTS là một bài kiểm tra bốn phần, với mỗi phần kiểm tra một kỹ năng khác nhau. Bốn phần là:

Lắng nghe: Phần này kiểm tra khả năng nghe và hiểu tiếng Anh của bạn.

Đọc: Phần này kiểm tra khả năng đọc và hiểu tiếng Anh của bạn.

Viết: Phần này kiểm tra khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn.

Phát biểu: Phần này kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. 9 ban nhạc là:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Hầu hết những người làm bài kiểm tra IELTS đang tìm kiếm một số điểm của ban nhạc 7 trở lên.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và đánh dấu là khách quan. Bài kiểm tra được đánh dấu bằng các điểm đánh dấu IELTS được đào tạo và được chứng nhận.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge.

IELTS được phát triển bởi một số chuyên gia hàng đầu thế giới về đánh giá ngôn ngữ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp ở hầu hết các địa điểm, trong khi thi thử được giao máy tính chỉ được cung cấp ở một vài địa điểm.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của bài kiểm tra và vị trí thi thử.

IELTS là một bài kiểm tra bốn phần, với mỗi phần kiểm tra một kỹ năng khác nhau. Bốn phần là:

Lắng nghe: Phần này kiểm tra khả năng nghe và hiểu tiếng Anh của bạn.

Đọc: Phần này kiểm tra khả năng đọc và hiểu tiếng Anh của bạn.

Viết: Phần này kiểm tra khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn.

Phát biểu: Phần này kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. 9 ban nhạc là:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Hầu hết những người làm bài kiểm tra IELTS đang tìm kiếm một số điểm của ban nhạc 7 trở lên.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và đánh dấu là khách quan. Bài kiểm tra được đánh dấu bằng các điểm đánh dấu IELTS được đào tạo và được chứng nhận.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge.

IELTS được phát triển bởi một số chuyên gia hàng đầu thế giới về đánh giá ngôn ngữ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS test in IDP

IELTS is the international English language testing system. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in a range of situations.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is the International English Language Testing System, and IDP is one of the world’s largest IELTS test providers. IELTS is the most popular English language test for people who want to study, work or migrate to an English-speaking country.

IELTS tests your ability to communicate in English in four areas: listening, reading, writing and speaking. The test is designed to be challenging, so even if you are a native English speaker, you may find it difficult.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for people who want to study at university, while the General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country or who need English for work.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The paper-based test is offered in most locations, while the computer-delivered test is only offered in a few locations.

The IELTS test fee varies depending on the version of the test and the test location.

IELTS is a four-part test, with each section testing a different skill. The four sections are:

Listening: This section tests your ability to listen to and understand English.

Reading: This section tests your ability to read and understand English.

Writing: This section tests your ability to write in English.

Speaking: This section tests your ability to communicate in English.

IELTS is marked on a 9-band scale, with each band representing a different level of English ability. The 9 bands are:

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

Most people who take the IELTS test are looking for a score of Band 7 or above.

IELTS is a fair test and the marking is objective. The test is marked by trained and certified IELTS markers.

IELTS is an internationally recognised test and is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies and immigration authorities.

IELTS is the only English language test that is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.

IELTS is developed by some of the world’s leading experts in language assessment.

IELTS is the most popular English language test in the world, with over 3 million tests taken each year.

IELTS is available in over 140 countries.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test. The paper-based test is offered in most locations, while the computer-delivered test is only offered in a few locations.

The IELTS test fee varies depending on the version of the test and the test location.

IELTS is a four-part test, with each section testing a different skill. The four sections are:

Listening: This section tests your ability to listen to and understand English.

Reading: This section tests your ability to read and understand English.

Writing: This section tests your ability to write in English.

Speaking: This section tests your ability to communicate in English.

IELTS is marked on a 9-band scale, with each band representing a different level of English ability. The 9 bands are:

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

Most people who take the IELTS test are looking for a score of Band 7 or above.

IELTS is a fair test and the marking is objective. The test is marked by trained and certified IELTS markers.

IELTS is an internationally recognised test and is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies and immigration authorities.

IELTS is the only English language test that is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.

IELTS is developed by some of the world’s leading experts in language assessment.

IELTS is the most popular English language test in the world, with over 3 million tests taken each year.

IELTS is available in over 140 countries.