Blog

Thi IELTS ở huế – IELTS exam in Hue

(English below)

Thi IELTS ở huế

IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính. Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

Các kỳ thi IELTS được tổ chức tại hơn 1.600 địa điểm trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, các kỳ thi IELTS được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

Phí thử nghiệm IELTS tại Việt Nam là VND 4.630.000 (hoặc khoảng 200 USD).

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS HUE là một trung tâm thi thử IELTS ở Huế, Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các thi thử IELTS ở cả định dạng dựa trên giấy và máy tính.

IELTS HUE là thuận tiện cho những người tham gia thi thử sống trong hoặc gần Huế. Chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố, gần nhiều lựa chọn giao thông công cộng.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.950.000.

Các bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày sau vào năm 2023:

Ngày kiểm tra

Bài kiểm tra trên giấy

Kiểm tra phân phối máy tính

9 tháng 2

9 tháng 2

23 tháng 2

23 tháng 2

Ngày 8 tháng Ba

Ngày 8 tháng Ba

22 tháng 3

22 tháng 3

5 tháng 4

5 tháng 4

19 tháng 4

19 tháng 4

3 tháng 5

17 tháng 5

7 tháng 6

7 tháng 6

21 tháng 6

21 tháng 6

5 tháng 7

5 tháng 7

19 tháng 7

19 tháng 7

2 tháng 8

2 tháng 8

16 tháng 8

16 tháng 8

6 tháng 9

6 tháng 9

20 tháng 9

20 tháng 9

4 tháng 10

4 tháng 10

18 tháng 10

18 tháng 10

1 tháng 11

1 tháng 11

15 tháng 11

15 tháng 11

29 tháng 11

29 tháng 11

13 tháng 12

13 tháng 12

Để đăng ký kiểm tra IELTS, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.ielts-hue.com.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam in Hue

IELTS (International English Language Testing System) is a test of English proficiency for people who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS test is divided into four parts: listening, reading, writing, and speaking. The test is offered in both paper-based and computer-delivered formats. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS exams are held in over 1,600 locations around the world. In Vietnam, IELTS exams are held in Hanoi, Ho Chi Minh City, and Hue.

The IELTS test fee in Vietnam is VND 4,630,000 (or approximately USD 200).

IELTS is an international English language testing system. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. The test is designed to assess your English language skills in an academic context.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS Hue is an IELTS test centre in Hue, Vietnam. We offer IELTS tests in both paper-based and computer-delivered format.

IELTS Hue is convenient for test takers who live in or near Hue. We are located in the city centre, near many public transport options.

The IELTS test fee is VND 4,950,000.

IELTS tests are offered on the following dates in 2023:

Test Date

Paper-based Test

Computer-delivered Test

9 February

9 February

23 February

23 February

8 March

8 March

22 March

22 March

5 April

5 April

19 April

19 April

3 May

17 May

7 June

7 June

21 June

21 June

5 July

5 July

19 July

19 July

2 August

2 August

16 August

16 August

6 September

6 September

20 September

20 September

4 October

4 October

18 October

18 October

1 November

1 November

15 November

15 November

29 November

29 November

13 December

13 December

To register for an IELTS test, please visit our website: www.ielts-hue.com.