Blog

Thi IELTS ở hà nội – IELTS exam in Hanoi

(English below)

Thi IELTS ở hà nội

kỳ thi IELTS ở Hà Nội

tất cả những gì bạn cần biết

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của nhiều tổ chức trên thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và các tổ chức chuyên nghiệp. Bài kiểm tra IELTS ở Hà Nội được thực hiện bởi Hội đồng Anh.

Bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn ở cấp độ học tập. Nó được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra dài hai giờ bốn mươi lăm phút.

Các phần lắng nghe và đọc là giống nhau cho tất cả các ứng cử viên, bất kể phiên bản nào của bài kiểm tra họ đang thực hiện. Các phần viết và nói là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS ở Hà Nội là VND 3.880.000. Bạn có thể đăng ký thi thử trực tuyến hoặc tại Văn phòng Hội đồng Anh ở Hà Nội. Bài kiểm tra được cung cấp bốn lần mỗi tháng, vào thứ Năm và thứ Bảy.

Nếu bạn đang thực hiện phiên bản học thuật của bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về trình độ học vấn của mình khi bạn đăng ký kiểm tra. Nếu bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra, bạn không cần cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về trình độ học vấn của bạn.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố mười ba ngày sau ngày thi thử. Kết quả có sẵn trực tuyến và bạn cũng sẽ nhận được một bản sao vật lý kết quả của mình trong thư.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm. Sau hai năm, kết quả của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ cần phải lấy lại bài kiểm tra nếu bạn muốn sử dụng chúng cho mục đích nhập cư hoặc đại học.

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng nó chắc chắn có thể thực hiện được với một số công việc khó khăn và chuẩn bị. Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS tại Hà Nội, Văn phòng Hội đồng Anh có thể cung cấp cho bạn tất cả các tài nguyên bạn cần để thành công.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam in Hanoi

IELTS exam in Hanoi

All you need to know

IELTS is an English proficiency test required by many organizations around the world, including universities, employers, and professional organizations. The IELTS test in Hanoi is administered by the British Council.

The IELTS test assesses your ability to use and understand English at an academic level. It is made up of four parts: listening, reading, writing, and speaking. The test is two hours and forty-five minutes long.

The listening and reading sections are the same for all candidates, regardless of which version of the test they are taking. The writing and speaking sections are different for the academic and general training versions of the test.

The IELTS test fee in Hanoi is VND 3,880,000. You can register for the test online or at the British Council office in Hanoi. The test is offered four times per month, on Thursdays and Saturdays.

If you are taking the academic version of the IELTS test, you will need to provide proof of your educational qualifications when you register for the test. If you are taking the general training version of the test, you do not need to provide any proof of your educational qualifications.

The IELTS test results are released thirteen days after the test date. The results are available online, and you will also receive a physical copy of your results in the mail.

IELTS test results are valid for two years. After two years, your results will expire and you will need to retake the test if you want to use them for immigration or university purposes.

The IELTS test is a challenging exam, but it is definitely doable with some hard work and preparation. If you are planning to take the IELTS test in Hanoi, the British Council office can provide you with all the resources you need to succeed.