Blog

Thi IELTS ở biên hòa – IELTS test in Bien Hoa

(English below)

Thi IELTS ở biên hòa

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều chương trình học tập và giấy phép chuyên môn trong Bien HOA. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS.

thi thử IELTS ở Bien HOA là một trong những trung tâm thi thử IELTS phổ biến nhất ở Việt Nam. Bien Hoa là một thành phố thuộc tỉnh Việt Nam của Dong Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40km. Bài kiểm tra IELTS trong Bien HOA được điều hành bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS.

Bài kiểm tra IELTS ở Bien HOA được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Phí kiểm tra là VND 4.880.000 (khoảng 215 USD). Để đăng ký kiểm tra IELTS tại Bien HOA, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web của Hội đồng Anh hoặc IDP IELTS và sau đó đăng nhập để đăng ký kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS trong Bien HOA được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói được thực hiện trên cơ sở một-một với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Ba phần khác của bài kiểm tra (nghe, đọc và viết) được hoàn thành trong một cài đặt nhóm.

thi thử IELTS trong Bien HOA là một bài kiểm tra trên giấy. Phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong 2 giờ 45 phút. Phần nói được hoàn thành trong 15-20 phút.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Kết quả kiểm tra có sẵn trực tuyến hoặc có thể được gửi đến địa chỉ nhà của bạn.

Bài kiểm tra IELTS ở Bien HOA là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn làm bài kiểm tra IELTS tại Việt Nam. Bài kiểm tra được cung cấp vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm và nằm ở vị trí thuận tiện ở Bien HOA, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh một quãng lái xe ngắn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test in Bien Hoa

The IELTS test is an English proficiency test that is required for many academic programs and professional licenses in Bien Hoa. The IELTS test has four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. The IELTS test is offered by the British Council and IDP IELTS.

IELTS test in Bien Hoa is one of the most popular IELTS test centres in Vietnam. Bien Hoa is a city in the Dong Nai province of Vietnam, about 40km from Ho Chi Minh City. The IELTS test in Bien Hoa is run by the British Council and IDP IELTS.

The IELTS test in Bien Hoa is offered on various dates throughout the year. The test fee is VND 4,880,000 (which is approximately USD 215). To register for the IELTS test in Bien Hoa, you will need to create an account on the British Council or IDP IELTS website and then log in to register for the test.

The IELTS test in Bien Hoa is made up of four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Speaking test is conducted on a one-to-one basis with a certified IELTS Examiner. The other three parts of the test (Listening, Reading and Writing) are completed in a group setting.

The IELTS test in Bien Hoa is a paper-based test. The Listening, Reading and Writing sections are completed in 2 hours and 45 minutes. The Speaking section is completed in 15-20 minutes.

IELTS test results are released 13 days after the test date. Test results are available online or can be mailed to your home address.

The IELTS test in Bien Hoa is a great option for those looking to take the IELTS test in Vietnam. The test is offered on various dates throughout the year and is conveniently located in Bien Hoa, which is just a short drive from Ho Chi Minh City.