Blog

Thi IELTS mang gì – What is the IELTS test?

(English below)

Thi IELTS mang gì

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, vì nó được biết đến nhiều hơn, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp, và

Đào tạo chung – cho những mục đích di cư và cho những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc nghề nghiệp.

Học thuật IELTS được các trường đại học và cao đẳng công nhận rộng rãi như là một chỉ số đáng tin cậy về trình độ học thuật tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS được công nhận rộng rãi bởi các nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư và các cơ quan chuyên môn là một chỉ số đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh nói chung.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối bao gồm bốn mô-đun:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Ứng viên được yêu cầu để hoàn thành tất cả bốn mô -đun.

Kết quả kiểm tra IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh. Các ban nhạc được báo cáo trong các khoản tăng toàn bộ và một nửa ban nhạc.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Học thuật IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người muốn đăng ký các cơ quan chuyên môn.

Bài kiểm tra tập trung vào loại tiếng Anh học thuật được sử dụng trong nghiên cứu đại học. Các nhiệm vụ và văn bản là xác thực và được lấy từ sách, tạp chí, báo và tạp chí.

Học thuật IELTS không phù hợp với các ứng viên muốn học dưới cấp đại học, hoặc muốn học ở một quốc gia mà ngôn ngữ chính của hướng dẫn không phải là tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (trong đó ngôn ngữ hướng dẫn chính không phải là tiếng Anh) hoặc muốn đăng ký chương trình đào tạo hoặc khóa học nghề trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Bài kiểm tra tập trung vào loại tiếng Anh hàng ngày được sử dụng trong các tình huống công việc và xã hội. Các nhiệm vụ và văn bản là xác thực và được lấy từ các nguồn hàng ngày như báo, quảng cáo, hướng dẫn sử dụng, v.v.

IELTS Học thuật và đào tạo chung IELTS sử dụng các mô -đun nghe và nói tương tự. Tuy nhiên, các mô -đun đọc và viết là khác nhau.

IELTS đọc sách

Bài kiểm tra đọc học thuật dài 60 phút và có ba phần, mỗi phần có số lượng văn bản khác nhau.

Phần một có hai hoặc ba văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn, mỗi văn bản có hai hoặc ba câu hỏi.

Phần hai có hai văn bản dài hơn, mỗi văn bản có năm hoặc sáu câu hỏi.

Phần ba có một văn bản dài với tám hoặc chín câu hỏi.

IELTS Viết học thuật

Bài kiểm tra viết học thuật dài 60 phút và có hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ một là một báo cáo dựa trên một số thông tin trực quan (đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ). Bạn sẽ được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng lời của bạn. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ hai là một bài luận. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Đọc đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đọc đào tạo chung dài 60 phút và có ba phần, mỗi phần có số lượng văn bản khác nhau.

Phần một có hai hoặc ba văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn, mỗi văn bản có hai hoặc ba câu hỏi.

Phần hai có hai văn bản, mỗi văn bản có năm hoặc sáu câu hỏi.

Phần ba có một văn bản dài với tám hoặc chín câu hỏi.

Viết đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra viết đào tạo chung dài 60 phút và có hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ một là một lá thư. Bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ hai là một bài luận. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Ielts nói

Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Nó được tiến hành trong một phòng riêng và kéo dài trong 11-14 phút.

Bài kiểm tra nói được chia thành ba phần.

Trong phần một, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như gia đình, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích. Phần này kéo dài trong 4-5 phút.

Trong phần hai, bạn sẽ được trình bày một thẻ nhiệm vụ về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói trong 2-3 phút.

Trong phần ba, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi về chủ đề trong phần hai. Những câu hỏi này cho bạn cơ hội để thảo luận về các vấn đề và ý tưởng trừu tượng hơn. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong 4-5 phút.

Tags: IELTS

 


 

What is the IELTS test?

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English. It is designed to assess the language ability of non-native English speakers who want to study or work where English is the language of communication. The IELTS test has two versions: the Academic Version and the General Training Version.

The International English Language Testing System, or IELTS, as it is more commonly known, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for tertiary education or professional registration, and

General Training – for those migration purposes and for those who need English for work, training or vocational purposes.

IELTS Academic is widely recognized by universities and colleges as a reliable indicator of academic English proficiency.

IELTS General Training is widely recognized by employers, immigration authorities and professional bodies as a reliable indicator of general English proficiency.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test consisting of four modules:

Listening

Reading

Writing

Speaking

Candidates are required to complete all four modules.

IELTS test results are reported on a nine-band scale, with each band corresponding to a level of English proficiency. Bands are reported in whole and half band increments.

IELTS results are valid for two years.

IELTS Academic is for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register for professional bodies.

The test focuses on the sort of academic English that is used in university study. The tasks and texts are authentic and are taken from books, journals, newspapers and magazines.

IELTS Academic is not suited for candidates who want to study below tertiary level, or who want to study in a country where the main language of instruction is not English.

IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country (where the main language of instruction is not English) or who want to apply for a training program or vocational course where English is the language of communication.

The test focuses on the sort of everyday English that is used in work and social situations. The tasks and texts are authentic and are taken from everyday sources such as newspapers, advertisements, manuals, etc.

IELTS Academic and IELTS General Training use the same listening and speaking modules. However, the reading and writing modules are different.

IELTS Academic Reading

The Academic Reading test is 60 minutes long and has three sections, each with a different number of texts.

Section One has two or three short texts or several shorter texts, each with two or three questions.

Section Two has two longer texts, each with five or six questions.

Section Three has one long text with eight or nine questions.

IELTS Academic Writing

The Academic Writing test is 60 minutes long and has two tasks.

Task One is a report based on some visual information (graphs, tables, charts or diagrams). You will be asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have 20 minutes to complete this task.

Task Two is an essay. You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have 40 minutes to complete this task.

IELTS General Training Reading

The General Training Reading test is 60 minutes long and has three sections, each with a different number of texts.

Section One has two or three short texts or several shorter texts, each with two or three questions.

Section Two has two texts, each with five or six questions.

Section Three has one long text with eight or nine questions.

IELTS General Training Writing

The General Training Writing test is 60 minutes long and has two tasks.

Task One is a letter. You will be asked to write a letter in response to a given situation. You will have 20 minutes to complete this task.

Task Two is an essay. You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have 40 minutes to complete this task.

IELTS Speaking

The Speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS Examiner. It is conducted in a private room and lasts for 11-14 minutes.

The Speaking test is divided into three parts.

In Part One, the Examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies and interests. This part lasts for 4-5 minutes.

In Part Two, you will be presented with a task card on a particular topic. You will have one minute to prepare before speaking for 2-3 minutes.

In Part Three, the Examiner will ask you further questions about the topic in Part Two. These questions give you the opportunity to discuss more abstract issues and ideas. This part of the test lasts for 4-5 minutes.