Blog

Thi IELTS khi nào – IELTS exam when

(English below)

Thi IELTS khi nào

Bạn đang có kế hoạch lấy

Khi bạn dự định tham gia kỳ thi IELTS, có một vài điều mà bạn nên ghi nhớ để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị cho kỳ thi. Đầu tiên, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với định dạng của kỳ thi IELTS. Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: phần nghe và phần đọc. Trong phần nghe, bạn sẽ được yêu cầu nghe một cuộc trò chuyện hoặc một bài giảng và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn nghe. Trong phần Đọc, bạn sẽ được đưa ra một đoạn văn để đọc và sau đó trả lời các câu hỏi dựa trên đoạn văn.

Thứ hai, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với các loại câu hỏi sẽ có trong kỳ thi IELTS. Có ba loại câu hỏi trong bài kiểm tra IELTS: Câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trả lời ngắn và câu hỏi tiểu luận. Các câu hỏi trắc nghiệm sẽ có bốn câu trả lời có thể và bạn sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời đúng. Các câu hỏi trả lời ngắn sẽ yêu cầu bạn viết một câu trả lời ngắn để trả lời câu hỏi. Câu hỏi tiểu luận sẽ yêu cầu bạn viết một câu trả lời dưới dạng bài luận.

Thứ ba, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với hệ thống tính điểm của kỳ thi IELTS. Bài kiểm tra IELTS được ghi theo thang điểm 0-9. Điểm số mà bạn nhận được sẽ dựa trên hiệu suất của bạn trên các phần nghe, đọc, viết và nói của bài kiểm tra.

Thứ tư, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với định dạng của bài luận IELTS. Bài luận của IELTS được chia thành ba phần: phần giới thiệu, cơ thể và kết luận. Trong phần giới thiệu, bạn sẽ giới thiệu chủ đề của bài luận của bạn. Trong cơ thể, bạn sẽ trình bày các lập luận của bạn và hỗ trợ họ bằng chứng. Trong kết luận, bạn sẽ tóm tắt các lập luận của bạn và đặt lại vị trí của bạn về chủ đề này.

Cuối cùng, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với từ vựng IELTS. Có nhiều từ được sử dụng trong bài kiểm tra IELTS không được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Do đó, điều quan trọng là phải làm quen với những từ này trước khi bạn làm bài kiểm tra IELTS.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp.

Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc, hoặc đào tạo, ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Phần đọc bao gồm ba hoặc bốn đoạn, mỗi đoạn có một nhiệm vụ khác nhau. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Chúng được thiết kế để kiểm tra một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm khả năng đọc cho GIST, để đọc chi tiết, lướt qua và quét.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một báo cáo, mà bạn sẽ phải viết dựa trên một số thông tin trực quan (ví dụ: biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ). Nhiệm vụ 2 là một bài luận, trong đó bạn sẽ phải thảo luận về một chủ đề.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có một nhiệm vụ khác nhau. Các phần được thiết kế để kiểm tra một loạt các kỹ năng nghe, bao gồm khả năng hiểu các ý tưởng chính, để xác định thông tin cụ thể, theo dõi một cuộc thảo luận và ghi chú.

Phần nói bao gồm ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi chung về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ phải nói về một chủ đề cụ thể. Trong Phần 3, bạn sẽ phải thảo luận về câu trả lời của mình cho các câu hỏi trong Phần 2 về chiều sâu hơn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam when

you are planning to take

When you are planning to take the IELTS exam, there are a few things that you should keep in mind in order to make sure that you are prepared for the exam. First, you should make sure that you are familiar with the format of the IELTS exam. The IELTS exam is divided into two parts: the listening section and the reading section. In the listening section, you will be asked to listen to a conversation or a lecture and answer questions based on what you hear. In the reading section, you will be given a passage to read and then answer questions based on the passage.

Second, you should make sure that you are familiar with the types of questions that will be on the IELTS exam. There are three types of questions on the IELTS exam: multiple-choice questions, short-answer questions, and essay questions. Multiple-choice questions will have four possible answers, and you will be asked to select the correct answer. Short-answer questions will require you to write a short answer in response to a question. Essay questions will require you to write a response in essay form.

Third, you should make sure that you are familiar with the scoring system of the IELTS exam. The IELTS exam is scored on a scale of 0-9. The score that you receive will be based on your performance on the listening, reading, writing, and speaking sections of the exam.

Fourth, you should make sure that you are familiar with the format of the IELTS essay. The IELTS essay is divided into three parts: the introduction, the body, and the conclusion. In the introduction, you will introduce the topic of your essay. In the body, you will present your arguments and support them with evidence. In the conclusion, you will summarize your arguments and restate your position on the topic.

Finally, you should make sure that you are familiar with the IELTS vocabulary. There are many words that are used in the IELTS exam that are not used in everyday conversation. Therefore, it is important to familiarize yourself with these words before you take the IELTS exam.

IELTS is the International English Language Testing System, which is designed to test the language ability of people who want to study or work in countries where English is used as the language of communication.

The IELTS exam has two versions – the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is for people who want to study at university level, while the General Training Version is for people who want to work, or train, in an English-speaking country.

The IELTS exam is divided into four sections – Reading, Writing, Listening and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The Reading section consists of three or four passages, each with a different task. The passages are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are designed to test a range of reading skills, including the ability to read for gist, to read for detail, to skim and to scan.

The Writing section consists of two tasks. Task 1 is a report, which you will have to write based on some visual information (e.g. a graph, table or chart). Task 2 is an essay, in which you will have to discuss a topic.

The Listening section consists of four sections, each with a different task. The sections are designed to test a range of listening skills, including the ability to understand main ideas, to identify specific information, to follow a discussion and to take notes.

The Speaking section consists of three parts. In Part 1, you will have to answer some general questions about yourself. In Part 2, you will have to talk about a particular topic. In Part 3, you will have to discuss your answers to the questions in Part 2 in more depth.