Blog

Thi IELTS – IELTS test

(English below)

Thi IELTS

Bài kiểm tra của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Thử nghiệm IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, khiến nó trở thành bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS ™, vì nó thường được biết đến hơn, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản ngữ. Nó được quản lý cùng bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận điểm số IELTS là bằng chứng về trình độ tiếng Anh, khiến nó trở thành bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử: đào tạo học tập và nói chung. Tất cả các trình thực hiện kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau, trong khi các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào định dạng bạn chọn.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học, và cũng được chấp nhận cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trung học cơ sở hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với bốn phần riêng biệt: lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Người tham gia thi thử được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, ví dụ, 6.5, 7.0, 7,5, 8.0, 8,5, 9.0.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS Học thuật:

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học, và cũng được chấp nhận cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Bài kiểm tra học thuật được chia thành bốn phần:

Lắng nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Phát biểu-11-14 phút

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Người tham gia thi thử được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, ví dụ, 6.5, 7.0, 7,5, 8.0, 8,5, 9.0.

Kết quả học tập của IELTS có giá trị trong hai năm.

Đào tạo chung của IELTS:

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trung học cơ sở hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung được chia thành bốn phần:

Lắng nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Phát biểu-11-14 phút

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Người tham gia thi thử được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, ví dụ, 6.5, 7.0, 7,5, 8.0, 8,5, 9.0.

Kết quả đào tạo chung của IELTS có giá trị trong hai năm.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test

The IELTS test is an English proficiency test that is required for many non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country. The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. The IELTS test is recognized by over 10,000 organizations worldwide, making it the most popular English proficiency test in the world.

The International English Language Testing System, or IELTS™, as it is more commonly known, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. More than 10,000 organizations worldwide accept IELTS scores as proof of English language proficiency, making it the world’s most popular English language test.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training. All test takers take the same Listening and Speaking tests, while the Reading and Writing tests differ depending on which format you choose.

The Academic test is intended for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and is also accepted for professional registration purposes.

The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

IELTS is a paper-based test, with four separate parts: Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test takers are graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English. Bands are awarded in whole and half bands, for example, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

IELTS results are valid for two years.

IELTS Academic:

The Academic test is for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and is also accepted for professional registration purposes.

The Academic test is divided into four parts:

Listening – 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11-14 minutes

The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test takers are graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English. Bands are awarded in whole and half bands, for example, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

IELTS Academic results are valid for two years.

IELTS General Training:

The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English-speaking country.

The General Training test is divided into four parts:

Listening – 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11-14 minutes

The total test time is 2 hours 45 minutes.

Test takers are graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English. Bands are awarded in whole and half bands, for example, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

IELTS General Training results are valid for two years.