Blog

Thi IELTS general – IELTS General exam

(English below)

Thi IELTS general

Ielts chung

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS General đo lường khả năng giao tiếp tiếng Anh trong bối cảnh thực tế, hàng ngày.

IELTS được công nhận và chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra chung của IELTS được thiết kế để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn trong một loạt các bối cảnh học tập và chung. Bài kiểm tra bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

Để chuẩn bị cho kỳ thi chung của IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng và nội dung thi của mỗi phần. Các phần sau đây sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về bài kiểm tra chung của IELTS và một số mẹo về cách chuẩn bị cho nó.

Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe nói chung của IELTS bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ được cung cấp một tập sách nghe và bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra nghe được ghi lại trên băng cassette và bạn sẽ nghe băng hai lần. Trong phần đầu tiên của bài kiểm tra, bạn sẽ lắng nghe một cuộc trò chuyện giữa hai người. Trong phần thứ hai, bạn sẽ lắng nghe một cuộc độc thoại.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe chung của IELTS, điều quan trọng là phải thực hành nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Bạn có thể làm điều này bằng cách nghe radio, xem các chương trình và phim truyền hình tiếng Anh và nghe các podcast tiếng Anh.

Điều quan trọng nữa là phải làm quen với các loại câu hỏi khác nhau sẽ được hỏi trong bài kiểm tra nghe. Có ba loại câu hỏi: Hoàn thành câu, trả lời ngắn và hoàn thành câu.

Để làm tốt trong bài kiểm tra nghe nói chung của IELTS, bạn cần có khả năng hiểu ý tưởng chính của cuộc trò chuyện hoặc độc thoại, cũng như các chi tiết. Bạn cũng cần có khả năng theo dõi sự phát triển của lập luận.

Đọc

Bài kiểm tra đọc chung của IELTS bao gồm ba phần, mỗi phần có 12-14 câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Các đoạn đọc được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sách, tạp chí, báo và trang web. Các đoạn có độ dài khác nhau và tất cả chúng đều được viết bằng tiếng Anh.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc chung của IELTS, điều quan trọng là phải thực hành đọc nhiều loại văn bản khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng đọc của bạn và làm quen với các loại văn bản mà bạn sẽ gặp trong bài kiểm tra.

Điều quan trọng nữa là phải làm quen với các loại câu hỏi khác nhau sẽ được hỏi trong bài kiểm tra đọc. Có ba loại câu hỏi: Hoàn thành câu, trả lời ngắn và hoàn thành câu.

Để làm tốt trong bài kiểm tra đọc chung của IELTS, bạn cần có khả năng hiểu ý tưởng chính của đoạn văn, cũng như các chi tiết. Bạn cũng cần có khả năng theo dõi sự phát triển của lập luận.

Viết

Bài kiểm tra viết chung của IELTS bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Nhiệm vụ 1

Đối với nhiệm vụ 1, bạn sẽ được cung cấp một lời nhắc, sẽ là biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để trả lời lời nhắc.

Bức thư có thể là chính thức hoặc không chính thức, tùy thuộc vào lời nhắc. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu viết một lá thư cho tờ báo địa phương của bạn, bức thư sẽ chính thức. Tuy nhiên, nếu bạn được yêu cầu viết một lá thư cho một người bạn, bức thư sẽ không chính thức.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ 1, điều quan trọng là phải làm quen với các loại lời nhắc khác nhau mà bạn có thể được đưa ra. Nó cũng là quan trọng để thực hành viết thư để đáp ứng với các lời nhắc.

Nhiệm vụ 2

Đối với nhiệm vụ 2, bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc, đó sẽ là một câu hỏi tiểu luận. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời lời nhắc.

Bài tiểu luận có thể là tranh luận hoặc phân tán. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu viết một bài luận về những ưu và nhược điểm của toàn cầu hóa, bài luận sẽ được tranh luận. Tuy nhiên, nếu bạn được yêu cầu viết một bài luận về nguyên nhân của toàn cầu hóa, bài luận sẽ rất khó khăn.

Để chuẩn bị cho Nhiệm vụ 2, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi tiểu luận khác nhau mà bạn có thể được đưa ra. Nó cũng là quan trọng để thực hành viết các bài tiểu luận để đáp ứng với các lời nhắc.

Nói

Bài kiểm tra nói chung của IELTS là một cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa bạn và một giám khảo IELTS được chứng nhận. Cuộc phỏng vấn kéo dài trong 11-14 phút.

Bài kiểm tra nói được chia thành ba phần. Trong Phần 1, bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và cuộc sống của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ được nhắc đến một lời nhắc, đó sẽ là một hình ảnh hoặc một văn bản ngắn. Bạn sẽ được yêu cầu nói về lời nhắc trong 1-2 phút. Trong Phần 3, bạn sẽ được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra nói chung của IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi khác nhau mà bạn có thể được hỏi. Nó cũng quan trọng để thực hành nói về các lời nhắc.

Để làm tốt trong bài kiểm tra nói chung của IELTS, bạn cần có khả năng nói trôi chảy và chính xác. Bạn cũng cần có khả năng sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp.

Tags: IELTS

 


 

IELTS General exam

IELTS General

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS General measures English communicative ability in a practical, everyday context.

IELTS is recognised and accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The IELTS General exam is designed to test your English proficiency in a range of academic and general contexts. The exam consists of four sections: listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25% of your total score.

To prepare for the IELTS General exam, it is important to familiarise yourself with the exam format and content of each section. The following sections will provide you with an overview of the IELTS General exam and some tips on how to prepare for it.

Listening

The IELTS General listening test consists of four sections, each with 10 questions. You will be given a listening booklet and you will have 30 minutes to complete the test.

The listening test is recorded on a cassette tape and you will listen to the tape twice. In the first part of the test, you will listen to a conversation between two people. In the second part, you will listen to a monologue.

To prepare for the IELTS General listening test, it is important to practise listening to English as much as possible. You can do this by listening to the radio, watching English TV programmes and movies, and listening to English podcasts.

It is also important to familiarise yourself with the different types of questions that will be asked in the listening test. There are three types of questions: multiple-choice, short-answer and sentence completion.

To do well in the IELTS General listening test, you need to be able to understand the main idea of the conversation or monologue, as well as the details. You also need to be able to follow the development of the argument.

Reading

The IELTS General reading test consists of three sections, each with 12-14 questions. You will have 60 minutes to complete the test.

The reading passages are taken from a variety of sources, including books, magazines, newspapers and websites. The passages are of different lengths and they are all written in English.

To prepare for the IELTS General reading test, it is important to practise reading a variety of different types of texts. This will help you to develop your reading skills and to become familiar with the types of texts that you will encounter in the test.

It is also important to familiarise yourself with the different types of questions that will be asked in the reading test. There are three types of questions: multiple-choice, short-answer and sentence completion.

To do well in the IELTS General reading test, you need to be able to understand the main idea of the passage, as well as the details. You also need to be able to follow the development of the argument.

Writing

The IELTS General writing test consists of two tasks. In Task 1, you will be asked to write a letter. In Task 2, you will be asked to write an essay. You will have 60 minutes to complete the test.

Task 1

For Task 1, you will be given a prompt, which will be either a graph, table, chart or diagram. You will be asked to write a letter in response to the prompt.

The letter can be either formal or informal, depending on the prompt. For example, if you are asked to write a letter to your local newspaper, the letter will be formal. However, if you are asked to write a letter to a friend, the letter will be informal.

To prepare for Task 1, it is important to familiarise yourself with the different types of prompts that you may be given. It is also important to practise writing letters in response to the prompts.

Task 2

For Task 2, you will be given a prompt, which will be an essay question. You will be asked to write an essay in response to the prompt.

The essay can be either argumentative or discursive. For example, if you are asked to write an essay about the pros and cons of globalisation, the essay will be argumentative. However, if you are asked to write an essay about the causes of globalisation, the essay will be discursive.

To prepare for Task 2, it is important to familiarise yourself with the different types of essay questions that you may be given. It is also important to practise writing essays in response to the prompts.

Speaking

The IELTS General speaking test is a face-to-face interview between you and a certified IELTS examiner. The interview lasts for 11-14 minutes.

The speaking test is divided into three parts. In Part 1, you will be asked general questions about yourself and your life. In Part 2, you will be given a prompt, which will be a picture or a short text. You will be asked to speak about the prompt for 1-2 minutes. In Part 3, you will be asked further questions about the topic in Part 2.

To prepare for the IELTS General speaking test, it is important to familiarise yourself with the different types of questions that you may be asked. It is also important to practise speaking about the prompts.

To do well in the IELTS General speaking test, you need to be able to speak fluently and accurately. You also need to be able to use a range of vocabulary and grammar.