Blog

Thi IELTS được nghe mấy lần – IELTS exam is heard several times

(English below)

Thi IELTS được nghe mấy lần

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, cần thiết cho nhiều chương trình học tập và chuyên nghiệp. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học tập hoặc chuyên nghiệp.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Trong năm 2017, 1,7 triệu ứng viên đã làm bài kiểm tra IELTS tại hơn 140 quốc gia.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Đây là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất mà bạn trải nghiệm cả bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói – trong một bài kiểm tra duy nhất. Bạn sẽ trải nghiệm một cách thi thử tự nhiên hơn, gần gũi hơn với giao tiếp thực tế.

Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ) hoặc những người cần hoàn thành một chương trình đào tạo hoặc vị trí công việc.

Bạn sẽ cần phải quyết định phiên bản kiểm tra nào phù hợp với bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam is heard several times

IELTS exam is a test of English language proficiency, which is required for many academic and professional programs. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in an academic or professional context.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In 2017, 1.7 million candidates took the IELTS test in over 140 countries.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world.

IELTS is the only English language test where you experience all four skills – listening, reading, writing and speaking – in a single test. You will experience a more natural way of testing, closer to real-life communication.

The IELTS test has two versions – Academic and General Training.

The Academic version is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

The General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK or the USA) or who need to complete a work placement or training program.

You will need to decide which version of the test is right for you.