Blog

Thi IELTS cần thơ – IELTS Can Tho

(English below)

Thi IELTS cần thơ

IELTS CAN THO là một trung tâm thử nghiệm IELTS nằm ở Can Tho, Việt Nam. IELTS có thể Tho cung cấp các bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS và IELTS.

IELTS có thể tho là một trung tâm thi thử ở Việt Nam, nơi cung cấp các kỳ thi Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). IELTS có thể tho được điều hành bởi Hội đồng Anh, đây là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các cơ hội giáo dục quốc tế.

IELTS có thể Tho cung cấp hai loại bài kiểm tra IELTS – học thuật và đào tạo chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh và bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.500.000. Trung tâm kiểm tra chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng chuyển khoản ngân hàng. Bạn cũng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhưng có phụ phí 3% cho phương thức thanh toán này.

Ielts có thể tho tọa lạc tại 202 Nguyễn Van Linh, Quận 7, có thể Tho Thành phố. Trung tâm thi thử mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều.

Để đăng ký kiểm tra IELTS tại IELTS có thể tho, bạn sẽ cần hoàn thành một mẫu đơn trực tuyến. Bạn sẽ cần cung cấp chi tiết cá nhân, chi tiết liên lạc và chi tiết hộ chiếu. Bạn cũng sẽ cần chọn ngày kiểm tra của mình và chọn loại kiểm tra (đào tạo học tập hoặc nói chung).

Khi bạn đã nộp đơn đăng ký, bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra. Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Khi khoản thanh toán của bạn đã được xử lý, bạn sẽ nhận được xác nhận email về đăng ký của mình. Email này sẽ chứa ngày và giờ kiểm tra của bạn, cũng như địa chỉ trung tâm thi thử và chi tiết liên hệ của bạn.

Bạn sẽ cần phải mang hộ chiếu vào ngày kiểm tra, cũng như bất kỳ ID cần thiết nào khác. Bạn cũng sẽ cần phải mang theo một cây bút chì, một cục tẩy và một cây bút.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và nói là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và chung.

Các phần đọc và viết là khác nhau cho các bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung. Trong bài kiểm tra đọc học thuật, bạn sẽ được yêu cầu đọc ba đoạn và trả lời các câu hỏi trên mỗi đoạn văn. Trong bài kiểm tra đọc đào tạo chung, bạn sẽ chỉ được yêu cầu đọc hai đoạn.

Trong bài kiểm tra viết học thuật, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một câu hỏi. Trong bài kiểm tra viết đào tạo chung, bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định.

Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp, và giống nhau cho cả các bài kiểm tra học thuật và đào tạo chung.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Điểm số bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của bạn trong mỗi phần của bài kiểm tra.

Nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS. Bạn có thể lấy lại bài kiểm tra bao nhiêu lần tùy thích, nhưng bạn sẽ cần phải đợi tối thiểu ba tháng trước khi bạn có thể lấy lại cùng một bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Can Tho

IELTS Can Tho is an IELTS test center located in Can Tho, Vietnam. IELTS Can Tho offers the IELTS Academic and IELTS General Training tests.

IELTS Can Tho is a test centre in Vietnam which offers the International English Language Testing System (IELTS) exams. IELTS Can Tho is operated by the British Council, which is the world’s leading provider of international educational opportunities.

IELTS Can Tho offers two types of IELTS tests – the Academic and the General Training. The Academic test is for those who want to study at a tertiary level in an English-speaking country, and the General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test fee is VND 4,500,000. The test centre accepts payments in cash, or by bank transfer. You can also pay by credit card, but there is a 3% surcharge for this method of payment.

IELTS Can Tho is located at 202 Nguyen Van Linh Street, District 7, Can Tho City. The test centre is open from Monday to Friday, 8:30am to 4:30pm.

To register for an IELTS test at IELTS Can Tho, you will need to complete an online application form. You will need to provide your personal details, contact details, and passport details. You will also need to choose your test date, and select the test type (Academic or General Training).

Once you have submitted your application form, you will need to pay the test fee. You can pay by cash, bank transfer, or credit card.

Once your payment has been processed, you will receive an email confirmation of your registration. This email will contain your test date and time, as well as your test centre address and contact details.

You will need to bring your passport on the day of the test, as well as any other required ID. You will also need to bring a pencil, an eraser, and a pen.

The IELTS test is divided into four sections – Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Listening and Speaking sections are the same for both the Academic and General Training tests.

The Reading and Writing sections are different for the Academic and General Training tests. In the Academic Reading test, you will be required to read three passages, and answer questions on each passage. In the General Training Reading test, you will only be required to read two passages.

In the Academic Writing test, you will be required to write an essay in response to a question. In the General Training Writing test, you will be required to write a letter in response to a given situation.

The Speaking test is a face-to-face interview, and is the same for both the Academic and General Training tests.

The IELTS test is marked on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. The score you receive will depend on your performance in each section of the test.

If you are not happy with your score, you can retake the IELTS test. You can retake the test as many times as you like, but you will need to wait for a minimum of three months before you can retake the same test.