Blog

Thi IELTS cần mang gì – What do IELTS need to bring

(English below)

Thi IELTS cần mang gì

IELTS cần mang lại điều gì – Giới thiệu

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được sử dụng để đo lường thành thạo tiếng Anh. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần – đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần được cho một số điểm trong số 9 và điểm tổng thể là trung bình của bốn phần.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, khiến nó trở thành một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất. Để lấy IELTS, những người làm bài kiểm tra cần mang theo hộ chiếu hợp lệ, cũng như một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây. Họ cũng sẽ cần phải đăng ký kiểm tra và trả phí kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một cách tuyệt vời để đo lường các kỹ năng tiếng Anh của một người. Bằng cách lấy IELTS, những người làm bài kiểm tra có thể thể hiện sự thành thạo ngôn ngữ của họ và mở ra những cơ hội mới cho chính họ.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của nhiều tổ chức học thuật và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Các ứng viên được yêu cầu mang theo hộ chiếu hợp lệ vào ngày kiểm tra. Các ứng cử viên thực hiện bài kiểm tra IELTS cho thị thực và mục đích nhập cư của Vương quốc Anh được yêu cầu để mang theo tài liệu bổ sung, cũng như hai bức ảnh hộ chiếu.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của nhiều tổ chức học thuật và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Các ứng viên được yêu cầu mang theo hộ chiếu hợp lệ vào ngày kiểm tra. Các ứng cử viên thực hiện bài kiểm tra IELTS cho thị thực và mục đích nhập cư của Vương quốc Anh được yêu cầu để mang theo tài liệu bổ sung, cũng như hai bức ảnh hộ chiếu.

Bài kiểm tra IELTS được quản lý bởi hai tổ chức: Hội đồng Anh và IDP IELTS. Các ứng cử viên có thể làm bài kiểm tra IELTS tại hơn 1.400 trung tâm thi thử tại hơn 140 quốc gia.

Tags: IELTS

 


 

What do IELTS need to bring

What do IELTS need to bring – An Introduction

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that is used to measure one’s proficiency in the English language. The test is divided into four sections – reading, writing, listening, and speaking. Each section is given a score out of 9, and the overall score is the average of the four sections.

IELTS is accepted by over 10,000 organizations worldwide, making it one of the most popular English language tests. In order to take the IELTS, test-takers need to bring a valid passport, as well as a recent passport-sized photo. They will also need to register for the test and pay the test fee.

The IELTS test is a great way to measure one’s English language skills. By taking the IELTS, test-takers can show their proficiency in the language and open up new opportunities for themselves.

IELTS is an English proficiency test required by many academic institutions and employers around the world. The IELTS test has four sections: reading, writing, listening, and speaking. Candidates are required to bring a valid passport on the day of the test. Candidates taking the IELTS test for UK Visas and Immigration purposes are required to bring additional documentation, as well as two passport photographs.

IELTS is an English proficiency test required by many academic institutions and employers around the world. The IELTS test has four sections: reading, writing, listening, and speaking. Candidates are required to bring a valid passport on the day of the test. Candidates taking the IELTS test for UK Visas and Immigration purposes are required to bring additional documentation, as well as two passport photographs.

The IELTS test is administered by two organizations: the British Council and IDP IELTS. Candidates can take the IELTS test at over 1,400 test centers in more than 140 countries.