Blog

Thi IELTS academic – IELTS Academic

(English below)

Thi IELTS academic

Viết

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra viết học thuật IELTS? Nếu vậy, bạn cần phải chuẩn bị cho những gì sẽ đến. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về bài kiểm tra viết học thuật của IELTS, bao gồm những gì mong đợi và làm thế nào để chuẩn bị cho nó.

Bài kiểm tra viết học thuật của IELTS được chia thành hai phần: Phần 1 và Phần 2. Trong phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời một lời nhắc nhất định. Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một lời nhắc bằng văn bản và sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra viết học thuật của IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với các loại lời nhắc bạn có thể được đưa ra. Nó cũng là quan trọng để thực hành viết các bài tiểu luận để đáp ứng với những lời nhắc này. Ngoài ra, bạn cũng nên dành một chút thời gian để xem xét các quy tắc ngữ pháp và dấu câu. Bằng cách làm những điều này, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để giải quyết bài kiểm tra viết học tập của IELTS.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) đánh giá trình độ tiếng Anh của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Học thuật IELTS là một trong hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS. Khác là đào tạo chung của IELTS. Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học, chương trình đào tạo hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên đều có cùng các thành phần lắng nghe và nói, nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau.

Các thành phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Thành phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các thành phần khác.

IELTS Academy được thiết kế để kiểm tra toàn bộ khả năng tiếng Anh của bạn. Các phần lắng nghe, đọc và viết bao gồm các kỹ năng ngôn ngữ quan trọng trong bối cảnh học thuật. Phần nói đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh nói.

Học thuật IELTS được công nhận rộng rãi bởi các tổ chức, trường đại học và nhà tuyển dụng ở các quốc gia nói tiếng Anh. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và việc làm.

Học thuật IELTS được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Academic

Writing

Are you planning to take the IELTS Academic Writing test? If so, you need to be prepared for what is to come. This article will provide you with an overview of the IELTS Academic Writing test, including what to expect and how to prepare for it.

The IELTS Academic Writing test is divided into two parts: Part 1 and Part 2. In Part 1, you will be asked to write a short essay in response to a given prompt. In Part 2, you will be given a writing prompt and will be required to write an essay in response.

To prepare for the IELTS Academic Writing test, it is important to familiarize yourself with the types of prompts you may be given. It is also important to practice writing essays in response to these prompts. Additionally, you should also take some time to review grammar and punctuation rules. By doing these things, you will be better prepared to tackle the IELTS Academic Writing test.

The International English Language Testing System (IELTS) assesses the English language proficiency of people who want to study or work in environments where English is the language of communication.

IELTS Academic is one of two versions of the IELTS test. The other is IELTS General Training. IELTS Academic is for people applying for tertiary education, training programs or professional registration in an English-speaking environment.

The test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking components, but different Reading and Writing components.

The Listening, Reading and Writing components are completed in one sitting. The Speaking component may be completed on the same day or up to seven days before or after the other components.

IELTS Academic is designed to test the full range of your English language ability. The Listening, Reading and Writing sections cover language skills that are important in an academic context. The Speaking section assesses your use of spoken English.

IELTS Academic is widely recognised by institutions, universities and employers in English-speaking countries. More than 10,000 organisations worldwide accept IELTS, including government, academic and employment institutions.

IELTS Academic is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.