Blog

Thi idp – IDP test

(English below)

Thi idp

Bài kiểm tra IDP là một bài kiểm tra đo lường khả năng suy nghĩ nghiêm túc và giải quyết các vấn đề của bạn. Nó được sử dụng bởi các trường cao đẳng và đại học để xác định xem bạn có sẵn sàng cho công việc cấp đại học hay không. Bài kiểm tra bao gồm ba phần: đọc, viết và toán học. Bạn sẽ có hai giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL thực hiện. Đây là một trong hai bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, còn lại là TOEFL.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nghiên cứu, làm việc và di cư ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn làm điều đó.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trên cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói – cho những người có ý định học tập, đào tạo, làm việc hoặc di chuyển nơi tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge, và được thành lập vào năm 1989.

Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm tại hơn 140 quốc gia.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nghiên cứu, làm việc và di cư của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói của bạn với người thật chứ không phải máy tính.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bạn sẽ làm bài kiểm tra IELTS trong một trung tâm kiểm tra được giám sát an toàn, được giám sát, với các bài kiểm tra nghe và nói được cung cấp máy tính và các bài kiểm tra đọc và viết trên giấy.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các bài kiểm tra nghe và nói được giao máy tính.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng. Các câu hỏi giống nhau cho tất cả những người thực hiện thi thử, bất kể quốc tịch, dân tộc hay nền tảng của họ.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh. Nó được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS là bài kiểm tra giúp bạn làm điều đó.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP test

The IDP test is a test that measures your ability to think critically and solve problems. It is used by colleges and universities to determine if you are ready for college-level work. The test consists of three sections: reading, writing, and math. You will have two hours to complete the test.

The IELTS test is an international English language testing system that is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. It is one of the two major English-language tests in the world, the other being the TOEFL.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for study, work and migration in Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is the language of communication.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS is the test that helps you do that.

IELTS is the International English Language Testing System. It measures ability to communicate in English across all four language skills – listening, reading, writing and speaking – for people who intend to study, train, work or migrate where English is used as the language of communication.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

Over 3 million tests are taken each year in over 140 countries.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for study, work and migration by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the only English language test where your Speaking test is with a real person, not a computer.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

You will take the IELTS test in a secure, supervised test centre, with computer-delivered Listening and Speaking tests and paper-based Reading and Writing tests.

The Listening, Reading and Writing tests are completed on the same day, with no breaks in between. The Speaking test may be on the same day, or up to seven days before or after the other tests.

IELTS is a paper-based test. The Listening and Speaking tests are computer-delivered.

IELTS is a fair test. The questions are the same for all test takers, regardless of their nationality, ethnicity or background.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency. It is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places where English is the language of communication.

IELTS is the test that helps you do that.