Blog

Thi bằng tiếng anh IELTS – Exam in English IELTS

(English below)

Thi bằng tiếng anh IELTS

Kỳ thi bằng tiếng Anh IELTS

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ cần biết những gì mong đợi trên phần tiếng Anh của bài kiểm tra. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần nói và viết được chia thành các phần phụ. Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn trong môi trường thực tế.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia sử dụng IELTS. Ngoài ra, hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan chính phủ và cơ quan nhập cư, chấp nhận điểm số IELTS là bằng chứng về trình độ tiếng Anh.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử: đào tạo học tập và nói chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học và cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với hai phiên bản có sẵn:

IELTS Học thuật: Phiên bản này dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học và cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS: Phiên bản này dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, với bốn tùy chọn trả lời cho mỗi câu hỏi. Người làm bài kiểm tra đánh dấu câu trả lời của họ trên một bảng câu trả lời và kết quả được xác định bằng số lượng câu trả lời đúng.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo cụ thể. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, với 0,5 là điểm thấp nhất và 9.0 là điểm cao nhất.

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần:

Lắng nghe: Phần này bao gồm bốn đoạn nghe, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 30 phút để hoàn thành phần này.

Đọc: Phần này bao gồm ba đoạn đọc, mỗi đoạn có 20 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Viết: Phần này bao gồm hai nhiệm vụ viết, mỗi nhiệm vụ được phân bổ 20 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Phát biểu: Phần này bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo, kéo dài trong 11-14 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 10 phút để chuẩn bị cho phần này.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với hai phiên bản có sẵn:

IELTS Học thuật: Phiên bản này dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học và cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS: Phiên bản này dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, với bốn tùy chọn trả lời cho mỗi câu hỏi. Người làm bài kiểm tra đánh dấu câu trả lời của họ trên một bảng câu trả lời và kết quả được xác định bằng số lượng câu trả lời đúng.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo cụ thể. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, với 0,5 là điểm thấp nhất và 9.0 là điểm cao nhất.

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần:

Lắng nghe: Phần này bao gồm bốn đoạn nghe, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 30 phút để hoàn thành phần này.

Đọc: Phần này bao gồm ba đoạn đọc, mỗi đoạn có 20 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Viết: Phần này bao gồm hai nhiệm vụ viết, mỗi nhiệm vụ được phân bổ 20 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Phát biểu: Phần này bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo, kéo dài trong 11-14 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 10 phút để chuẩn bị cho phần này.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với hai phiên bản có sẵn:

IELTS Học thuật: Phiên bản này dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học và cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS: Phiên bản này dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, với bốn tùy chọn trả lời cho mỗi câu hỏi. Người làm bài kiểm tra đánh dấu câu trả lời của họ trên một bảng câu trả lời và kết quả được xác định bằng số lượng câu trả lời đúng.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo cụ thể. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, với 0,5 là điểm thấp nhất và 9.0 là điểm cao nhất.

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần:

Lắng nghe: Phần này bao gồm bốn đoạn nghe, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 30 phút để hoàn thành phần này.

Đọc: Phần này bao gồm ba đoạn đọc, mỗi đoạn có 20 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Viết: Phần này bao gồm hai nhiệm vụ viết, mỗi nhiệm vụ được phân bổ 20 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Phát biểu: Phần này bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo, kéo dài trong 11-14 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 10 phút để chuẩn bị cho phần này.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với hai phiên bản có sẵn:

IELTS Học thuật: Phiên bản này dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh ở cấp đại học hoặc sau đại học và cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp.

Đào tạo chung của IELTS: Phiên bản này dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, với bốn tùy chọn trả lời cho mỗi câu hỏi. Người làm bài kiểm tra đánh dấu câu trả lời của họ trên một bảng câu trả lời và kết quả được xác định bằng số lượng câu trả lời đúng.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo cụ thể. Các ban nhạc được trao trong toàn bộ và một nửa ban nhạc, với 0,5 là điểm thấp nhất và 9.0 là điểm cao nhất.

Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần:

Lắng nghe: Phần này bao gồm bốn đoạn nghe, mỗi đoạn có 10 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 30 phút để hoàn thành phần này.

Đọc: Phần này bao gồm ba đoạn đọc, mỗi đoạn có 20 câu hỏi. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Viết: Phần này bao gồm hai nhiệm vụ viết, mỗi nhiệm vụ được phân bổ 20 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 60 phút để hoàn thành phần này.

Phát biểu: Phần này bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo, kéo dài trong 11-14 phút. Những người làm bài kiểm tra được cho 10 phút để chuẩn bị cho phần này.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

Exam in English IELTS

Exam in English IELTS

Are you planning to take the IELTS exam? If so, you’ll need to know what to expect on the English language portion of the exam. The IELTS exam is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. The speaking and writing sections are further divided into sub-sections. The IELTS exam is designed to test your English language proficiency in a real-world setting.

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency for immigration purposes by all countries that use IELTS. In addition, more than 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, government agencies and immigration authorities, accept IELTS scores as proof of English language proficiency.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training.

The Academic test is intended for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and for professional registration purposes.

The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

IELTS is a paper-based test, with two versions available:

IELTS Academic: This version is intended for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and for professional registration purposes.

IELTS General Training: This version is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

IELTS is a multiple-choice test, with four answer options for each question. Test-takers mark their answers on an answer sheet, and results are determined by the number of correct answers.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specific proficiency level. Bands are awarded in whole and half bands, with 0.5 being the lowest score and 9.0 being the highest score.

IELTS scores are valid for two years.

The IELTS test has four sections:

Listening: This section consists of four listening passages, each with 10 questions. Test-takers are given 30 minutes to complete this section.

Reading: This section consists of three reading passages, each with 20 questions. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Writing: This section consists of two writing tasks, each with 20 minutes allotted. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Speaking: This section consists of an interview with an examiner, which lasts for 11-14 minutes. Test-takers are given 10 minutes to prepare for this section.

IELTS is a paper-based test, with two versions available:

IELTS Academic: This version is intended for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and for professional registration purposes.

IELTS General Training: This version is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

IELTS is a multiple-choice test, with four answer options for each question. Test-takers mark their answers on an answer sheet, and results are determined by the number of correct answers.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specific proficiency level. Bands are awarded in whole and half bands, with 0.5 being the lowest score and 9.0 being the highest score.

IELTS scores are valid for two years.

The IELTS test has four sections:

Listening: This section consists of four listening passages, each with 10 questions. Test-takers are given 30 minutes to complete this section.

Reading: This section consists of three reading passages, each with 20 questions. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Writing: This section consists of two writing tasks, each with 20 minutes allotted. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Speaking: This section consists of an interview with an examiner, which lasts for 11-14 minutes. Test-takers are given 10 minutes to prepare for this section.

IELTS is a paper-based test, with two versions available:

IELTS Academic: This version is intended for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and for professional registration purposes.

IELTS General Training: This version is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

IELTS is a multiple-choice test, with four answer options for each question. Test-takers mark their answers on an answer sheet, and results are determined by the number of correct answers.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specific proficiency level. Bands are awarded in whole and half bands, with 0.5 being the lowest score and 9.0 being the highest score.

IELTS scores are valid for two years.

The IELTS test has four sections:

Listening: This section consists of four listening passages, each with 10 questions. Test-takers are given 30 minutes to complete this section.

Reading: This section consists of three reading passages, each with 20 questions. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Writing: This section consists of two writing tasks, each with 20 minutes allotted. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Speaking: This section consists of an interview with an examiner, which lasts for 11-14 minutes. Test-takers are given 10 minutes to prepare for this section.

IELTS is a paper-based test, with two versions available:

IELTS Academic: This version is intended for those who want to study or train in an English-speaking country at undergraduate or postgraduate levels, and for professional registration purposes.

IELTS General Training: This version is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

IELTS is a multiple-choice test, with four answer options for each question. Test-takers mark their answers on an answer sheet, and results are determined by the number of correct answers.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specific proficiency level. Bands are awarded in whole and half bands, with 0.5 being the lowest score and 9.0 being the highest score.

IELTS scores are valid for two years.

The IELTS test has four sections:

Listening: This section consists of four listening passages, each with 10 questions. Test-takers are given 30 minutes to complete this section.

Reading: This section consists of three reading passages, each with 20 questions. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Writing: This section consists of two writing tasks, each with 20 minutes allotted. Test-takers are given 60 minutes to complete this section.

Speaking: This section consists of an interview with an examiner, which lasts for 11-14 minutes. Test-takers are given 10 minutes to prepare for this section.