Blog

Thi bằng IELTS – Exam with IELTS

(English below)

Thi bằng IELTS

Kỳ thi với IELTS

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm. Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di chuyển.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng sở hữu bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Cambridge Assessment English và IELTS USA.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ) hoặc những người muốn đăng ký chương trình đào tạo đòi hỏi mức độ tối thiểu của tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối, bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Điểm ban nhạc 9 được dành riêng cho các chuyên gia, trong khi điểm số ban nhạc 1 cho thấy cấp độ không phải người dùng.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng, hợp lệ và đáng tin cậy, đo lường sự thành thạo tiếng Anh của bạn một cách khách quan và nhất quán.

IELTS được công nhận và chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng sở hữu bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Cambridge Assessment English và IELTS USA.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ) hoặc những người muốn đăng ký chương trình đào tạo đòi hỏi mức độ tối thiểu của tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối, bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi trên thang điểm chín, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Điểm ban nhạc 9 được dành riêng cho các chuyên gia, trong khi điểm số ban nhạc 1 cho thấy cấp độ không phải người dùng.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng, hợp lệ và đáng tin cậy, đo lường sự thành thạo tiếng Anh của bạn một cách khách quan và nhất quán.

Tags: IELTS

 


 

Exam with IELTS

Exam with IELTS

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2 million people each year. The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. The Speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language proficiency test for study, work and migration.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is co-owned by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, Cambridge Assessment English and IELTS USA.

IELTS is available in two versions: Academic and General Training.

IELTS Academic is for people who want to study at university in an English-speaking country or who want to join a professional organisation where English is the language of communication.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK or the USA) or who want to apply for a training programme that requires a minimum level of English.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, consisting of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is scored on a nine-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

Band score 9 is reserved for experts, while band score 1 indicates non-user level.

IELTS results are valid for two years.

IELTS is a fair, valid and reliable test that measures your English language proficiency in an objective and consistent way.

IELTS is recognised and accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is co-owned by four international organisations: the British Council, IDP: IELTS Australia, Cambridge Assessment English and IELTS USA.

IELTS is available in two versions: Academic and General Training.

IELTS Academic is for people who want to study at university in an English-speaking country or who want to join a professional organisation where English is the language of communication.

IELTS General Training is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK or the USA) or who want to apply for a training programme that requires a minimum level of English.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, consisting of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is scored on a nine-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

Band score 9 is reserved for experts, while band score 1 indicates non-user level.

IELTS results are valid for two years.

IELTS is a fair, valid and reliable test that measures your English language proficiency in an objective and consistent way.