Blog

Thể lệ thi IELTS – IELTS test rules

(English below)

Thể lệ thi IELTS

Quy tắc kiểm tra IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi chấp nhận, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Hơn 2 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện mỗi năm.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả những người làm bài kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau, trong khi các bài kiểm tra đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc người làm bài kiểm tra có thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra hay không.

Người tham gia thử nghiệm được cho một điểm ban nhạc cho mỗi phần và điểm tổng thể. Phần nghe, đọc và viết được đánh dấu trong số 40 và phần nói được đánh dấu trong số 30, cho tổng số điểm trong số 120. Điểm số của ban nhạc nằm trong khoảng từ 1 (thấp nhất) đến 9 (cao nhất).

Có một vài điều bạn cần biết trước khi làm bài kiểm tra IELTS. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các quy tắc kiểm tra IELTS. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị một số điểm khác nhau. Bạn cần ghi được ít nhất 6,5 tổng thể để vượt qua bài kiểm tra.

2. IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng. Phải mất rất nhiều công việc khó khăn và sự cống hiến để làm tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị trước khi bạn làm bài kiểm tra.

3. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Hãy chắc chắn rằng bạn có phiên bản phù hợp cho nhu cầu của bạn.

4. IELTS được cung cấp ở nhiều quốc gia khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn làm bài kiểm tra ở một quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ bản địa.

5. IELTS được cung cấp theo hai định dạng: dựa trên giấy và được giao máy tính. Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn cần định dạng nào.

6. IELTS được cung cấp trong nhiều ngày thi thử khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn một ngày thuận tiện cho bạn.

7. IELTS được cung cấp trong nhiều trung tâm thi thử khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn một trung tâm thuận tiện cho bạn.

8. IELTS có rất nhiều vật liệu khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng vật liệu để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

9. IELTS có rất nhiều tài nguyên khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các tài nguyên phù hợp để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

10. IELTS là một thi thử đầy thách thức. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị trước khi bạn làm bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test rules

IELTS Test Rules

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. More than 2 million IELTS tests are taken each year.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All test takers take the same Listening and Speaking tests, while the Reading and Writing tests differ depending on whether the test taker is taking the Academic or General Training version of the test.

Test takers are given a band score for each section and an overall band score. The Listening, Reading and Writing sections are marked out of 40 and the Speaking section is marked out of 30, giving a total score out of 120. Band scores range from 1 (the lowest) to 9 (the highest).

There are a few things you need to know before taking the IELTS test. Here are some tips to help you prepare:

1. Make sure you understand the IELTS test rules. The IELTS test has four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each section is worth a different number of points. You need to score at least a 6.5 overall to pass the test.

2. IELTS is not an easy test. It takes a lot of hard work and dedication to do well. Make sure you are prepared before you take the test.

3. The IELTS test is offered in two versions: Academic and General Training. Make sure you take the right version for your needs.

4. IELTS is offered in many different countries. Make sure you take the test in a country where English is the native language.

5. IELTS is offered in two formats: paper-based and computer-delivered. Make sure you know which format you need to take.

6. IELTS is offered in many different test dates. Make sure you pick a date that is convenient for you.

7. IELTS is offered in many different test centers. Make sure you pick a center that is convenient for you.

8. IELTS has a lot of different materials. Make sure you use the right materials to prepare for the test.

9. IELTS has a lot of different resources. Make sure you use the right resources to prepare for the test.

10. IELTS is a challenging test. Make sure you are prepared before you take the test.