Blog

Test british council – Test British Council

(English below)

Test british council

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi tạo ra kiến ​​thức thân thiện và sự hiểu biết giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Chúng tôi làm điều này bằng cách đóng góp tích cực cho Vương quốc Anh và các quốc gia chúng tôi làm việc cùng – thay đổi cuộc sống bằng cách tạo cơ hội, xây dựng kết nối và thu hút niềm tin.

Chúng tôi làm việc với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, ngôn ngữ tiếng Anh, giáo dục và xã hội dân sự. Mỗi năm chúng tôi tiếp cận hơn 20 triệu người trực tiếp và hơn 500 triệu người trực tuyến, thông qua các kỳ thi, ấn phẩm và phát sóng của chúng tôi.

Hội đồng thi thử Anh là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Đây là một trong những bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 2 triệu người tham gia hội đồng thi thử của Anh mỗi năm.

Hội đồng thi thử của Anh đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Nó được thiết kế để được thực hiện bởi bất cứ ai muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ, cho dù là vì lý do cá nhân hay chuyên nghiệp.

Hội đồng thi thử Anh được tạo thành từ hai phần – mô -đun đào tạo chung và mô -đun học thuật. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho công việc hoặc học tập trong một môi trường phi học thuật, chẳng hạn như một quốc gia nói tiếng Anh. Mô -đun học thuật dành cho những người muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ để học tại một tổ chức học thuật, chẳng hạn như một trường đại học.

Hội đồng thi thử Anh được cung cấp trong hai phiên bản-thi thử dựa trên máy tính (CBT) và thi thử trên giấy (PBT). CBT được cung cấp tại các trung tâm thi thử nhiều hơn PBT và có sẵn ở nhiều quốc gia hơn. PBT chỉ được cung cấp ở một vài quốc gia.

Hội đồng thi thử Anh có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc là giống nhau cho cả CBT và PBT. Các phần viết và nói là khác nhau cho hai phiên bản của bài kiểm tra.

Phần nghe dài 30 phút và có 40 câu hỏi. Các câu hỏi kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh của bạn và dựa trên các bản ghi âm độc thoại và cuộc trò chuyện.

Phần đọc dài 60 phút và có 40 câu hỏi. Các câu hỏi kiểm tra khả năng của bạn để hiểu tiếng Anh bằng văn bản và dựa trên các văn bản từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như sách, tạp chí, báo và trang web.

Phần viết dài 60 phút và có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 là một lá thư, và nhiệm vụ 2 là một bài luận. Các nhiệm vụ kiểm tra khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn.

Phần nói dài 15 phút và có ba phần. Phần 1 là một cuộc phỏng vấn, và phần 2 và 3 là độc thoại. Phần nói kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

Hội đồng kiểm tra Anh là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận rộng rãi. Nó được chấp nhận bởi các trường đại học, cao đẳng và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới. Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, Hội đồng kiểm tra Anh có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Test British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

We work with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Each year we reach over 20 million people face-to-face and more than 500 million people online, through our examinations, publications and broadcasts.

The Test British Council is an online English proficiency test offered by the British Council. It is one of the most popular English language tests in the world. Over 2 million people take the Test British Council each year.

The Test British Council measures your ability to communicate in English in all four language skills – listening, reading, writing and speaking. It is designed to be taken by anyone who wants to improve their English language skills, whether for personal or professional reasons.

The Test British Council is made up of two parts – the General Training module and the Academic module. The General Training module is for people who want to improve their English language skills for work or study in a non-academic setting, such as an English-speaking country. The Academic module is for people who want to improve their English language skills for study at an academic institution, such as a university.

The Test British Council is offered in two versions – the computer-based test (CBT) and the paper-based test (PBT). The CBT is offered at more test centres than the PBT, and is available in more countries. The PBT is only offered in a few countries.

The Test British Council has four sections – listening, reading, writing and speaking. The listening and reading sections are the same for both the CBT and PBT. The writing and speaking sections are different for the two versions of the test.

The listening section is 30 minutes long, and has 40 questions. The questions test your ability to understand spoken English, and are based on recordings of monologues and conversations.

The reading section is 60 minutes long, and has 40 questions. The questions test your ability to understand written English, and are based on texts from a variety of sources, such as books, magazines, newspapers and websites.

The writing section is 60 minutes long, and has two tasks. Task 1 is a letter, and task 2 is an essay. The tasks test your ability to write in English.

The speaking section is 15 minutes long, and has three parts. Part 1 is an interview, and parts 2 and 3 are monologues. The speaking section tests your ability to communicate in English.

The Test British Council is a widely-recognised English language proficiency test. It is accepted by universities, colleges and employers around the world. If you are planning to study or work in an English-speaking country, the Test British Council can help you to reach your goals.