Blog

Tất cả về IELTS – All about IELTS

(English below)

Tất cả về IELTS

Tất cả về ielts

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. IELTS là cần thiết để nghiên cứu tại nhiều trường cao đẳng và đại học nói tiếng Anh, và cũng là một yêu cầu cho nhập cư vào Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Một số điểm 7 được coi là một điểm số vượt qua.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp tại các vị trí không có thử nghiệm do máy tính giao.

Bài kiểm tra IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và IELTS USA.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của một số trường đại học để nhập học vào các chương trình của họ. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa là 9.0, với tổng số điểm có thể là 36,0.

IELTS được phát triển bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assessment. IELTS hiện là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nhập học đại học, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS được thiết kế để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa là 9.0, với tổng số điểm có thể là 36,0.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với hai phiên bản có sẵn: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật thường được yêu cầu nhập học vào các chương trình đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung thường được yêu cầu cho mục đích công việc và di cư.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, với tổng số 40 câu hỏi sẽ được trả lời trong 60 phút. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa là 9.0, với tổng số điểm có thể là 36,0.

IELTS được ghi theo thang điểm 9, với điểm số từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa các dải, chẳng hạn như 6.5, 7.0, 7,5, 8.0, 8,5, v.v.

IELTS là một bài kiểm tra được công nhận trên toàn cầu về trình độ tiếng Anh và được yêu cầu nhập học vào nhiều trường đại học trên toàn thế giới. IELTS cũng được chấp nhận rộng rãi cho mục đích công việc và di cư.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật thường được yêu cầu nhập học vào các chương trình đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung thường được yêu cầu cho mục đích công việc và di cư.

IELTS được cung cấp theo hai định dạng: thi thử trên giấy và thi thử do máy tính giao. thi thử dựa trên giấy hiện là phiên bản phổ biến nhất của bài kiểm tra, với hơn 3 triệu thi thử được thực hiện trong năm qua.

IELTS là một bài kiểm tra trắc nghiệm, với tổng số 40 câu hỏi sẽ được trả lời trong 60 phút. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa là 9.0, với tổng số điểm có thể là 36,0.

IELTS được ghi theo thang điểm 9, với điểm số từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa các dải, chẳng hạn như 6.5, 7.0, 7,5, 8.0, 8,5, v.v.

IELTS là một bài kiểm tra được công nhận trên toàn cầu về trình độ tiếng Anh và được yêu cầu nhập học vào nhiều trường đại học trên toàn thế giới. IELTS cũng được chấp nhận rộng rãi cho mục đích công việc và di cư.

Tags: IELTS

 


 

All about IELTS

All About IELTS

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The IELTS is required for study at many English-speaking colleges and universities, and is also a requirement for immigration to Australia, Canada, New Zealand, and the UK.

The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. A score of 7 is considered a passing score.

The IELTS test is offered in both paper-based and computer-delivered formats. The paper-based test is offered in locations where computer-delivered testing is not available.

The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia, and IELTS USA.

IELTS is an English proficiency test required by some universities for admission into their programs. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum score of 9.0, for a total possible score of 36.0.

IELTS was developed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. IELTS is currently the world’s most popular English proficiency test for university admission, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is designed to assess the English language skills of non-native English speakers. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum score of 9.0, for a total possible score of 36.0.

IELTS is a paper-based test, with two versions available: the Academic version and the General Training version. The Academic version is typically required for admission into university programs, while the General Training version is typically required for work and migration purposes.

IELTS is a multiple-choice test, with a total of 40 questions to be answered in 60 minutes. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum score of 9.0, for a total possible score of 36.0.

IELTS is scored on a 9-band scale, with scores ranging from 1 (non-user) to 9 (expert user). Scores are reported in whole and half bands, such as 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, etc.

IELTS is a globally recognized test of English language proficiency and is required for admission into many universities worldwide. IELTS is also widely accepted for work and migration purposes.

IELTS is available in two versions: the Academic version and the General Training version. The Academic version is typically required for admission into university programs, while the General Training version is typically required for work and migration purposes.

IELTS is offered in two formats: the paper-based test and the computer-delivered test. The paper-based test is currently the most popular version of the test, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is a multiple-choice test, with a total of 40 questions to be answered in 60 minutes. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a maximum score of 9.0, for a total possible score of 36.0.

IELTS is scored on a 9-band scale, with scores ranging from 1 (non-user) to 9 (expert user). Scores are reported in whole and half bands, such as 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, etc.

IELTS is a globally recognized test of English language proficiency and is required for admission into many universities worldwide. IELTS is also widely accepted for work and migration purposes.