Blog

Tài liệu thi IELTS – IELTS test documents

(English below)

Tài liệu thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đo lường mức độ thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc bằng tiếng Anh. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Tài liệu kiểm tra IELTS là các tài liệu chính thức được yêu cầu để bạn gửi khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS. Những tài liệu này bao gồm hộ chiếu, mẫu đơn và phí kiểm tra của bạn.

Các tài liệu kiểm tra IELTS rất quan trọng đối với những người muốn làm bài kiểm tra IELTS. Các tài liệu kiểm tra IELTS được yêu cầu để đăng ký kiểm tra IELTS. Các tài liệu thi thử của IELTS cũng là cần thiết để xin thị thực vào Vương quốc Anh, cũng như nộp đơn xin việc và các chương trình học tập ở Anh.

Các tài liệu thi thử của IELTS bao gồm hộ chiếu hợp lệ, ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây và mẫu đơn hoàn thành. Bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn, chẳng hạn như giấy khai sinh hoặc thẻ ID quốc gia.

Các tài liệu thi thử của IELTS phải được gửi đến Trung tâm kiểm tra IELTS ít nhất bốn tuần trước ngày thi thử. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tài liệu kiểm tra IELTS và cách đăng ký kiểm tra IELTS bằng cách truy cập trang web IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test documents

The IELTS test is an international English language testing system that measures the language proficiency of people who want to study or work in English. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

IELTS test documents are the official documents that are required for you to submit when you register for the IELTS test. These documents include your passport, application form, and test fee.

IELTS test documents are important for those who want to take the IELTS test. IELTS test documents are required in order to register for the IELTS test. IELTS test documents are also needed in order to apply for a visa to enter the UK, as well as to apply for jobs and study programmes in the UK.

IELTS test documents include a valid passport, a recent passport-sized photograph, and a completed application form. You will also need to provide proof of your identity, such as a birth certificate or national ID card.

IELTS test documents must be submitted to the IELTS test centre at least four weeks before the test date. You can find out more about IELTS test documents and how to apply for the IELTS test by visiting the IELTS website.