Blog

Số điện thoại hội đồng anh – English Council phone number

(English below)

Số điện thoại hội đồng anh

Nếu bạn cần liên hệ với Hội đồng Anh, bạn có thể làm như vậy qua điện thoại. Số điện thoại của Hội đồng Anh là 0300 3301331.

Bạn cũng có thể liên hệ với Hội đồng tiếng Anh qua email tại enquiries@englishcoarde.org.uk.

Hội đồng Anh là Tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi đang ở trên mặt đất ở sáu lục địa và hơn 100 quốc gia, mang đến cơ hội quốc tế vào cuộc sống, mỗi ngày.

Chúng tôi làm việc với mọi người ở mọi lứa tuổi, từ mọi tầng lớp, ở hơn 100 quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ họ học tiếng Anh, vào đại học, tìm việc làm và xây dựng sự tự tin của họ.

Chúng tôi là nhà cung cấp các khóa học và bài kiểm tra tiếng Anh lớn nhất thế giới, với hơn 2 triệu người làm bài kiểm tra của chúng tôi mỗi năm.

Chúng tôi cũng làm việc với các chính phủ và doanh nghiệp để giúp họ hiểu và giao tiếp với Vương quốc Anh.

Hội đồng Anh đã làm việc tại Pakistan từ năm 1948. Chúng tôi có một mạng lưới văn phòng và liên hệ rộng lớn trên cả nước.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các dịch vụ ở Pakistan bao gồm:

– Khóa học tiếng Anh
– Chuẩn bị bài kiểm tra
– Ứng dụng Đại học
– Phát triển chuyên môn
– Nghệ thuật và văn hóa

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các tài nguyên cho giáo viên tiếng Anh.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc bài đăng.

Điện thoại:

+92 (0) 51 201 1800

E-mail:

thông tin.pakistan@britishcouncil.org

Bưu kiện:

Hội đồng Anh

Hộp PO 1082

Islamabad

Pakistan

Tags: IELTS

 


 

English Council phone number

If you need to contact the English Council, you can do so by phone. The English Council phone number is 0300 3301331.

You can also contact the English Council by email at enquiries@englishcouncil.org.uk.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are on the ground in six continents and over 100 countries, bringing international opportunity to life, every day.

We work with people of all ages, from all walks of life, in over 100 countries. We support them to learn English, to get into university, to find work and to build their confidence.

We are the world’s largest provider of English language courses and exams, with over 2 million people taking our exams every year.

We also work with governments and businesses to help them understand and communicate with the UK.

The British Council has been working in Pakistan since 1948. We have an extensive network of offices and contacts across the country.

The British Council offers a range of services in Pakistan including:

– English language courses
– Exams preparation
– University applications
– Professional development
– Arts and culture

We also offer a range of resources for teachers of English.

You can contact us by phone, email or post.

Phone:

+92 (0)51 201 1800

Email:

info.pakistan@britishcouncil.org

Post:

The British Council

PO Box 1082

Islamabad

Pakistan