Blog

Road to IELTS full version – Road to IELTS Full Version

(English below)

Road to IELTS full version

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế và được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang làm bài kiểm tra đào tạo tổng quát của IELTS hay IELTS.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp, và cũng được chính phủ Úc và New Zealand chấp nhận cho mục đích thị thực.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó cũng được chấp nhận cho mục đích visa của chính phủ Úc và New Zealand.

Phí kiểm tra IELTS là $ 330.

Bạn sẽ cần phải đăng ký kiểm tra IELTS thông qua một trung tâm thử nghiệm được ủy quyền.

Road to IELTS là khóa học chuẩn bị trực tuyến của Hội đồng Anh cho bài kiểm tra IELTS. Khóa học được thiết kế để giúp bạn hiểu IELTS và thực hành các kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn.

Đường đến IELTS được chia thành bốn phần:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Định dạng thi thử IELTS

Phần 3: Mẹo kiểm tra IELTS

Phần 4: Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Phần 1: Giới thiệu

Phần đầu tiên của Road to IELTS giới thiệu bạn với bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ tìm hiểu về các phần khác nhau của bài kiểm tra và những gì mong đợi trong ngày thi thử.

Phần 2: Định dạng thi thử IELTS

Phần thứ hai của Road to IELTS xem xét định dạng của bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại câu hỏi khác nhau bạn sẽ được hỏi và cách kiểm tra được đánh dấu.

Phần 3: Mẹo kiểm tra IELTS

Phần thứ ba của Road to IELTS cung cấp các mẹo làm bài kiểm tra để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Bạn sẽ học cách quản lý thời gian của mình, tránh những sai lầm phổ biến và sử dụng các chiến lược hiệu quả cho từng phần của bài kiểm tra.

Phần 4: Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Phần thứ tư của Road to IELTS cung cấp hai bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh. Bạn có thể sử dụng các bài kiểm tra này để làm quen với định dạng thi thử IELTS và thực hành các kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn.

Road to IELTS là một khóa học chuẩn bị toàn diện cho bài kiểm tra IELTS. Bằng cách làm việc thông qua bốn phần của khóa học, bạn sẽ phát triển các kỹ năng và sự tự tin mà bạn cần để thành công trong ngày thi thử.

Tags: IELTS

 


 

Road to IELTS Full Version

IELTS is the International English Language Testing System, and is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations, British Council and IDP Education Australia.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the IELTS Academic or the IELTS General Training test.

The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS Academic is for people applying for tertiary education or professional registration, and is also accepted for visa purposes by the Australian and New Zealand governments.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work or training programs. It is also accepted for visa purposes by the Australian and New Zealand governments.

The IELTS test fee is $330.

You will need to register for the IELTS test through an authorised test centre.

Road to IELTS is the British Council’s online preparation course for the IELTS test. The course is designed to help you understand IELTS and practise your test-taking skills.

Road to IELTS is divided into four parts:

Part 1: Introduction

Part 2: IELTS Test Format

Part 3: IELTS Test Tips

Part 4: IELTS Practice Tests

Part 1: Introduction

The first part of Road to IELTS introduces you to the IELTS test. You will learn about the different parts of the test and what to expect on test day.

Part 2: IELTS Test Format

The second part of Road to IELTS looks at the format of the IELTS test. You will learn about the different types of questions you will be asked and how the test is marked.

Part 3: IELTS Test Tips

The third part of Road to IELTS offers test-taking tips to help you prepare for the IELTS test. You will learn how to manage your time, avoid common mistakes, and use effective strategies for each part of the test.

Part 4: IELTS Practice Tests

The fourth part of Road to IELTS provides two complete practice tests. You can use these tests to familiarise yourself with the IELTS test format and practise your test-taking skills.

Road to IELTS is a comprehensive preparation course for the IELTS test. By working through the four parts of the course, you will develop the skills and confidence you need to succeed on test day.