Blog

Review thi IELTS – IELTS test review

(English below)

Review thi IELTS

Đánh giá kiểm tra IELTS

IELTS viết, đọc ielts, nói ielts, ielts nghe

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải xem xét và chuẩn bị cho bài kiểm tra để đạt được điểm số tốt nhất có thể. IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói không phải người bản xứ muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu định dạng của bài kiểm tra và các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học nói tiếng Anh, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Mỗi mô -đun có các nhiệm vụ nghe và nói khác nhau, nhưng các nhiệm vụ đọc và viết là như nhau.

Phần nghe IELTS bao gồm bốn phần, mỗi phần có mười câu hỏi. Các phần ngày càng khó khăn hơn và các câu hỏi trong mỗi phần dựa trên một đoạn nghe được phát một lần. Phần đọc IELTS cũng có bốn phần, nhưng các đoạn văn ngày càng dễ dàng hơn. Các câu hỏi trong mỗi phần dựa trên đoạn đọc và không có giới hạn thời gian.

Phần viết IELTS có hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, các người thực hiện thi thử được yêu cầu mô tả một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc quy trình. Trong nhiệm vụ 2, những người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Phần nói IELTS có ba phần. Trong Phần 1, những người làm bài kiểm tra được đặt câu hỏi về bản thân họ. Trong Phần 2, những người làm bài kiểm tra được đưa ra một chủ đề và được yêu cầu nói trong hai phút. Trong Phần 3, những người làm bài kiểm tra được hỏi câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải thực hành trước khi kiểm tra. Có rất nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến và trong sách chuẩn bị IELTS. Những bài kiểm tra thực hành này có thể giúp bạn làm quen với các loại câu hỏi sẽ được hỏi trong bài kiểm tra. Ngoài ra, điều quan trọng là phải xem xét ngữ pháp và từ vựng sẽ được kiểm tra. Có rất nhiều cuốn sách ngữ pháp và từ vựng của IELTS có sẵn, cũng như tài nguyên trực tuyến.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải làm bài kiểm tra IELTS vào ngày kiểm tra. Để làm điều này, bạn nên có một giấc ngủ ngon và ăn một bữa sáng lành mạnh. Bạn cũng nên đến trung tâm thi thử sớm để bạn có thể thư giãn và tập trung vào bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test review

IELTS Test Review

IELTS Writing, IELTS Reading, IELTS Speaking, IELTS Listening

If you are planning to take the IELTS test, it is important to review and prepare for the test in order to achieve the best score possible. IELTS is an English language test that is used to assess the language ability of non-native speakers who want to study or work in an English-speaking country. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth a total of 25 points, for a total score of 100 points.

To prepare for the IELTS test, it is important to first understand the format of the test and the types of questions that will be asked. The IELTS test is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for those who want to study at an English-speaking university, while the General Training Module is for those who want to work in an English-speaking country. Each module has different listening and speaking tasks, but the reading and writing tasks are the same.

The IELTS listening section consists of four sections, each with ten questions. The sections get progressively more difficult, and the questions in each section are based on a listening passage that is played once. The IELTS reading section also has four sections, but the passages get progressively easier. The questions in each section are based on the reading passage, and there is no time limit.

The IELTS writing section has two tasks. In Task 1, test-takers are asked to describe a graph, table, chart, or process. In Task 2, test-takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem. The IELTS speaking section has three parts. In Part 1, test-takers are asked questions about themselves. In Part 2, test-takers are given a topic and asked to speak for two minutes. In Part 3, test-takers are asked questions about the topic in Part 2.

To get a high score on the IELTS test, it is important to practice before the test. There are many IELTS practice tests available online and in IELTS prep books. These practice tests can help you become familiar with the types of questions that will be asked on the test. In addition, it is important to review the grammar and vocabulary that will be tested. There are many IELTS grammar and vocabulary books available, as well as online resources.

Finally, it is important to take the IELTS test on the day of the test. To do this, you should get a good night’s sleep and eat a healthy breakfast. You should also arrive at the test center early so that you can relax and focus on the test.