Blog

Review hội đồng anh – British Council review

(English below)

Review hội đồng anh

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia để xây dựng mối quan hệ giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác và để tăng sự hiểu biết và hợp tác quốc tế.

Chúng tôi làm việc với các đối tác trong chính phủ, kinh doanh và giáo dục để tạo cơ hội cho mọi người trên khắp thế giới tìm hiểu về Vương quốc Anh, để tiếp cận giáo dục Vương quốc Anh và xây dựng các kỹ năng và sự tự tin.

Hội đồng Anh đã làm việc tại Pakistan từ năm 1948. Chúng tôi có một văn phòng tại Islamabad và bốn văn phòng khu vực ở Karachi, Lahore, Peshawar và Quetta.

IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần cao để học tập, làm việc và di cư.

Lấy IELTS có thể mở ra một thế giới cơ hội, và tại Hội đồng Anh, chúng tôi ở đây để đảm bảo rằng bạn chuẩn bị càng tốt cho bài kiểm tra của bạn.

Chúng tôi cung cấp một loạt các tài nguyên để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS, bao gồm:

Thông tin và lời khuyên kiểm tra IELTS

Vật liệu thực hành IELTS

Ngày kiểm tra IELTS và địa điểm

Lời khuyên trong ngày kiểm tra IELTS

Kết quả IELTS

Chúng tôi cũng cung cấp một số tài nguyên IELTS miễn phí, bao gồm:

Lời khuyên và lời khuyên của IELTS

Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Hội thảo trên web IELTS

Podcast IELTS

Bài viết của IELTS

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách IELTS được ghi, những gì mong đợi trong ngày kiểm tra và cách giải thích kết quả IELTS của bạn.

Hội đồng Anh là nhà cung cấp IELTS hàng đầu thế giới và chúng tôi ở đây để giúp bạn từng bước.

Tags: IELTS

 


 

British Council review

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries to build relationships between people in the UK and other countries and to increase international understanding and cooperation.

We work with partners in government, business and education to create opportunities for people around the world to learn about the UK, to access UK education and to build skills and confidence.

The British Council has been working in Pakistan since 1948. We have an office in Islamabad and four regional offices in Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta.

IELTS is a high-stakes English test for study, work and migration.

Taking IELTS can open up a world of opportunity, and at the British Council, we’re here to make sure that you’re as prepared as possible for your test.

We offer a wide range of resources to help you prepare for IELTS, including:

IELTS test information and advice

IELTS practice materials

IELTS test dates and locations

IELTS test day advice

IELTS results

We also offer a number of free IELTS resources, including:

IELTS tips and advice

IELTS practice tests

IELTS webinars

IELTS podcasts

IELTS articles

You can also find out more about how IELTS is scored, what to expect on test day and how to interpret your IELTS results.

The British Council is the world’s leading provider of IELTS, and we’re here to help you every step of the way.