Blog

Quý thi IELTS – IELTS

(English below)

Quý thi IELTS

Bạn đang muốn lấy IELTS? Bạn có muốn ghi điểm cao trên IELTS? Sau đó, bạn đã đến đúng nơi! Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các mẹo và thủ thuật bạn cần để ghi điểm cao trên IELTS. Chúng tôi sẽ vượt qua mọi thứ từ IELTS là gì và tại sao bạn nên lấy nó, đến cách chuẩn bị cho IELTS và những gì mong đợi trong ngày thử nghiệm. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để ghi điểm cao trên IELTS, hãy bắt đầu!

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL quản lý. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Ở nhiều quốc gia, IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất có thể chấp nhận được.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

Học thuật IELTS-Đối với những người đăng ký học tập, đào tạo hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần hoàn thành bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh tại nơi làm việc

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS chia sẻ các mô -đun nghe và nói tương tự. Tuy nhiên, các mô-đun đọc và viết là khác nhau, với việc tập trung vào học tập vào các văn bản theo phong cách học tập và đào tạo chung với các văn bản quan tâm chung hơn.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối, với các thi thử diễn ra tại hơn 1.600 địa điểm trên toàn thế giới. Phí kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào phiên bản thi thử và vị trí thi thử, nhưng thường có khoảng 250 đô la Mỹ.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang điểm chín, với điểm số từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia). Điểm số được làm tròn đến toàn bộ hoặc một nửa băng tần gần nhất.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng, đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh. Nó được thiết kế cẩn thận để đảm bảo rằng nó là một bài kiểm tra thực sự của tiếng Anh quốc tế, là tiếng Anh được sử dụng và hiểu trên khắp thế giới.

IELTS được phát triển bởi một nhóm các nhà ngôn ngữ học và nhà nghiên cứu chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong đánh giá ngôn ngữ. IELTS thường xuyên được xem xét để đảm bảo rằng nó vẫn là một bài kiểm tra chính xác và hiệu quả của tiếng Anh quốc tế.

IELTS được công nhận rộng rãi là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh hàng đầu thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn ba triệu người mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.

IELTS là bài kiểm tra được các tổ chức trên khắp thế giới tin tưởng để cung cấp một thước đo thực sự về trình độ tiếng Anh quốc tế.

IELTS là bài kiểm tra mang lại cho bạn sự tự tin để đạt được các mục tiêu học tập và chuyên nghiệp của bạn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS

Are you looking to take the IELTS? Do you want to score high on the IELTS? Then you’ve come to the right place! This guide will give you all the tips and tricks you need to score high on the IELTS. We’ll go over everything from what the IELTS is and why you should take it, to how to prepare for the IELTS and what to expect on test day. So if you’re ready to score high on the IELTS, let’s get started!

IELTS is the International English Language Testing System, which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over three million tests taken in the last year.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In many countries, IELTS is the only acceptable English language test.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for study, training or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who need to complete a Workplace English Language Test

IELTS Academic and IELTS General Training share the same listening and speaking modules. However, the reading and writing modules are different, with Academic focusing on more academic-style texts and General Training featuring more general interest texts.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, with tests taking place at over 1,600 locations around the world. The test fee varies depending on the test version and test location, but is typically around US$250.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with scores ranging from Band 1 (non-user) to Band 9 (expert user). Scores are rounded to the nearest whole or half band.

IELTS results are valid for two years.

IELTS is a fair, reliable and valid test of English language proficiency. It is carefully designed to ensure that it is a true test of international English, which is the English that is used and understood around the world.

IELTS is developed by a team of expert linguists and researchers, who are experienced in language assessment. IELTS is regularly reviewed to ensure that it remains an accurate and effective test of international English.

IELTS is widely recognised as the world’s leading English language test. It is taken by over three million people each year, in over 140 countries.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places.

IELTS is the test that is trusted by organizations around the world to provide a true measure of international English language proficiency.

IELTS is the test that gives you the confidence to achieve your academic and professional goals.