Blog

Phúc khảo IELTS – Review IELTS

(English below)

Phúc khảo IELTS

Đánh giá IELTS

Mọi thứ bạn cần biết về IELTS

Nếu bạn dự định dùng IELTS, có lẽ bạn đã nghe nói về bài kiểm tra IELTS đánh giá. Nhưng nó là gì, và làm thế nào nó có thể giúp bạn chuẩn bị cho IELTS?

Bài kiểm tra đánh Phí thi IELTS là một bài kiểm tra thực hành IELTS đầy đủ được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Đây là một bài kiểm tra chính thức của IELTS, có nghĩa là nó giống hệt nhau về định dạng và nội dung đối với bài kiểm tra IELTS mà bạn sẽ thực hiện vào ngày thi thử.

Việc xem xét bài kiểm tra IELTS có thể được thực hiện trực tuyến hoặc trực tiếp. Nếu bạn làm bài kiểm tra trực tuyến, bạn sẽ được cung cấp một liên kết đến một cổng thông tin trực tuyến nơi bạn có thể truy cập bài kiểm tra. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra trực tiếp, bạn sẽ được cung cấp một bản sao của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra đánh Phí thi IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Nếu bạn đang tham gia IELTS cho mục đích học tập, bạn nên thực hiện phiên bản học tập của bài kiểm tra IELTS đánh giá. Nếu bạn đang sử dụng IELTS cho các mục đích chung, bạn nên thực hiện phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra IELTS đánh giá.

Bài kiểm tra IELTS đánh giá được định thời, giống như bài kiểm tra IELTS thực tế. Bạn sẽ có 2 giờ 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS đánh giá được xếp loại theo thang điểm 9 giống như bài kiểm tra IELTS thực tế. Điểm số của bạn sẽ được báo cáo trong mỗi bốn phần kiểm tra IELTS: đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra IELTS đánh giá là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho IELTS. Thực hiện bài kiểm tra sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về những gì mong đợi trong ngày thi thử, và nó cũng sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn.

Nếu bạn nghiêm túc về việc có được điểm số cao trên IELTS, thì bài kiểm tra IELTS đánh giá là một cách tuyệt vời để bắt đầu.

Tags: IELTS

 


 

Review IELTS

IELTS Review

Everything you need to know about the IELTS

If you’re planning on taking the IELTS, you’ve probably heard of the Review IELTS test. But what is it, and how can it help you prepare for the IELTS?

The Review IELTS test is a full-length IELTS practice test that is offered by the British Council. It is an official IELTS test, which means that it is identical in format and content to the IELTS test you will take on test day.

The Review IELTS test can be taken either online or in person. If you take the test online, you will be given a link to an online portal where you can access the test. If you take the test in person, you will be given a paper copy of the test.

The Review IELTS test is offered in two versions: Academic and General Training. If you are taking the IELTS for academic purposes, you should take the Academic version of the Review IELTS test. If you are taking the IELTS for general purposes, you should take the General Training version of the Review IELTS test.

The Review IELTS test is timed, just like the actual IELTS test. You will have 2 hours and 45 minutes to complete the test.

The Review IELTS test is graded on the same 9-band scale as the actual IELTS test. Your score will be reported in each of the four IELTS test sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking.

The Review IELTS test is an excellent way to prepare for the IELTS. Taking the test will give you a good idea of what to expect on test day, and it will also help you identify your strengths and weaknesses.

If you’re serious about getting a high score on the IELTS, the Review IELTS test is a great way to get started.