Blog

Phúc khảo điểm IELTS – Review IELTS score

(English below)

Phúc khảo điểm IELTS

Bạn đang có kế hoạch lấy IELTS? Nếu vậy, bạn sẽ muốn biết điểm IELTS tốt là gì. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hệ thống điểm IELTS và cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách đạt điểm cao.

Hệ thống điểm IELTS được thiết kế để đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 9 điểm. Tổng số điểm sau đó được chuyển đổi thành điểm của ban nhạc từ 1 đến 9.

Điểm IELTS tốt là bất cứ điều gì trên 7.0. Đây là điểm số mà hầu hết các trường đại học và nhà tuyển dụng yêu cầu. Nếu bạn đang nhắm đến điểm số cao, bạn nên nhắm đến 8,0 trở lên.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn đạt được điểm IELTS cao:

1. Thực hành, thực hành, thực hành! Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng làm tốt hơn trong bài kiểm tra.

2. Sử dụng tài liệu thực hành IELTS chính thức. Những vật liệu này được thiết kế để giúp bạn làm quen với định dạng thử nghiệm và loại câu hỏi.

3. Thuê một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn xác định điểm yếu của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi cá nhân hóa.

4. Thực hiện một bài kiểm tra giả. Thực hiện một bài kiểm tra thực hành đầy đủ trong các điều kiện thời gian sẽ giúp bạn đánh giá tiến trình của bạn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

5. Thư giãn! Đừng quá căng thẳng về bài kiểm tra. Chỉ cần làm hết sức mình và bạn sẽ ổn.

Điểm IELTS luôn là một chủ đề nóng trong số các người thực hiện bài kiểm tra IELTS. Một số người bị ám ảnh bởi điểm số của họ, trong khi những người khác không thể quan tâm ít hơn. Bất kể ý kiến ​​của bạn là gì, nếu bạn đang sử dụng IELTS, bạn cần biết cách xem xét điểm số của mình. Đây là hướng dẫn từng bước để xem xét điểm IELTS của bạn:

1. Đăng nhập vào tài khoản IELTS của bạn.

2. Nhấp vào tab “Đánh giá”.

3. Nhập ID và mật khẩu IELTS của bạn.

4. Chọn ngày kiểm tra và mô -đun kiểm tra (đào tạo học tập hoặc chung).

5. Nhấp vào nút “Tải xuống”.

6. Lưu tệp PDF vào máy tính của bạn.

7. Mở tệp PDF và xem lại điểm số của bạn.

Dưới đây là một vài điều cần lưu ý khi xem xét điểm số của bạn:

– Điểm IELTS có giá trị trong hai năm.

– Điểm IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

– Mỗi phần được đưa ra một điểm riêng.

– Điểm IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

– Điểm IELTS được thể hiện trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

– Điểm IELTS không được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm.

– Điểm IELTS không cong.

– Điểm IELTS không vượt qua/thất bại.

Bây giờ bạn đã biết cách xem lại điểm IELTS của mình, đã đến lúc xem xét kỹ hơn về ý nghĩa của điểm số của bạn. Đây là tổng quan nhanh về hệ thống tính điểm IELTS:

Mô tả điểm số ban nhạc

9 người dùng chuyên gia

8 Người dùng rất tốt

7 người dùng tốt

6 Người dùng có thẩm quyền

5 Người dùng khiêm tốn

4 người dùng giới hạn

3 người dùng cực kỳ hạn chế

2 Người dùng không liên tục

1 người không sử dụng

0 Không thử bài kiểm tra

Tags: IELTS

 


 

Review IELTS score

Are you planning to take the IELTS? If so, you’ll want to know what a good IELTS score is. In this article, we’ll review the IELTS score system and give you some tips on how to get a high score.

The IELTS score system is designed to measure your English language proficiency. The IELTS test is divided into four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a maximum of 9 points. The total score is then converted to a band score from 1 to 9.

A good IELTS score is anything above 7.0. This is the score that most universities and employers require. If you’re aiming for a high score, you should aim for 8.0 or above.

Here are some tips to help you get a high IELTS score:

1. Practice, practice, practice! The more you practice, the better you’ll do on the test.

2. Use official IELTS practice materials. These materials are designed to help you familiarize yourself with the test format and question types.

3. Hire a tutor. A tutor can help you identify your weaknesses and give you personalized feedback.

4. Take a mock test. Taking a full-length practice test under timed conditions will help you gauge your progress and identify areas that need improvement.

5. Relax! Don’t get too stressed out about the test. Just do your best and you’ll be fine.

IELTS score is always a hot topic among IELTS test takers. Some people are obsessed with their score, while others couldn’t care less. No matter what your opinion is, if you’re taking the IELTS, you need to know how to review your score. Here’s a step-by-step guide to reviewing your IELTS score:

1. Log in to your IELTS account.

2. Click on the “Review” tab.

3. Enter your IELTS ID and password.

4. Select the test date and test module (Academic or General Training).

5. Click on the “Download” button.

6. Save the PDF file to your computer.

7. Open the PDF file and review your score.

Here are a few things to keep in mind when reviewing your score:

– The IELTS score is valid for two years.

– The IELTS score is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

– Each section is given a separate score.

– The IELTS score is reported on a 9-band scale.

– The IELTS score is expressed in whole and half bands.

– The IELTS score is not expressed in percentages.

– The IELTS score is not curved.

– The IELTS score is not pass/fail.

Now that you know how to review your IELTS score, it’s time to take a closer look at what your score means. Here’s a quick overview of the IELTS scoring system:

Band Score Description

9 Expert user

8 Very good user

7 Good user

6 Competent user

5 Modest user

4 Limited user

3 Extremely limited user

2 Intermittent user

1 Non-user

0 Did not attempt the test