Blog

Ôn luyện thi IELTS – IELTS exam preparation

(English below)

Ôn luyện thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Nó được sử dụng bởi nhiều trường đại học và tổ chức như một cách để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn. IELTS được chia thành hai phần: phần học thuật, dành cho những người muốn học tại một trường đại học và phần đào tạo chung, dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Có bốn phần cho kỳ thi IELTS: đọc, viết, nghe và nói.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn ở cấp đại học. Đây là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới và được hơn 10.000 trường cao đẳng, đại học và tổ chức chấp nhận.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học và phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bạn sẽ cần phải làm bài kiểm tra IELTS nếu bạn đang xin thị thực để sống và làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, hoặc nếu bạn muốn học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Bạn sẽ làm bài kiểm tra theo thứ tự này:

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Lắng nghe: 30-40 phút

Nói: 11-14 phút

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ phải viết câu trả lời của mình trên một bảng câu trả lời.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là một bộ câu hỏi. Bạn sẽ có 60 phút để trả lời tất cả các câu hỏi.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, bạn sẽ được yêu cầu mô tả một biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này. Trong nhiệm vụ 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 30-40 phút để trả lời tất cả các câu hỏi.

Phần nói bao gồm ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi về bản thân. Trong Phần 2, bạn sẽ được cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và được yêu cầu nói trong 2 phút. Trong Phần 3, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về chủ đề từ Phần 2 về chiều sâu hơn. Bạn sẽ có 11-14 phút để hoàn thành phần này.

IELTS là một thi thử đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể vượt qua nó với màu sắc bay. Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS:

1. Làm quen với định dạng thi thử

Trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng thi thử. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì mong đợi trong ngày thi thử, và cũng sẽ giúp bạn tập trung sự chuẩn bị của bạn.

2. Thực hành, thực hành, thực hành

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là luyện tập càng nhiều càng tốt. Có nhiều tài nguyên trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để thực hành cho bài kiểm tra hoặc bạn có thể mua một cuốn sách thực hành.

3. Nghỉ ngơi nhiều

Ngày kiểm tra có thể căng thẳng, vì vậy điều quan trọng là phải nghỉ ngơi nhiều đêm hôm trước. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và thư giãn trong ngày thi thử, và cũng sẽ giúp bạn tập trung.

4. Ăn bữa sáng lành mạnh

Ăn một bữa sáng lành mạnh vào ngày thi thử sẽ giúp bạn tập trung và làm hết sức mình vào bài kiểm tra. Tránh thực phẩm có đường, vì chúng sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chậm chạp.

5. Đến sớm

Đến sớm vào ngày kiểm tra sẽ giúp bạn thư giãn và cảm thấy chuẩn bị. Điều quan trọng là tránh vội vàng, vì điều này có thể dẫn đến sai lầm.

IELTS là một thi thử đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể vượt qua nó với màu sắc bay.

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam preparation

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language skills. It is used by many universities and organizations as a way to gauge your language ability. IELTS is divided into two sections: the Academic section, which is for people who want to study at a university, and the General Training section, which is for people who want to migrate to an English-speaking country. There are four parts to the IELTS exam: reading, writing, listening, and speaking.

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your ability to use and understand English at a university level. It is the most widely accepted English language test in the world, and is accepted by over 10,000 colleges, universities and organizations.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for people who want to study at university, and the General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country.

You will need to take the IELTS test if you are applying for a visa to live and work in an English-speaking country, or if you want to study at a university where English is the language of instruction.

The IELTS test has four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. You will take the test in this order:

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Listening: 30-40 minutes

Speaking: 11-14 minutes

IELTS is a paper-based test, which means that you will have to write your answers on a answer sheet.

The Reading section consists of three passages, each followed by a set of questions. You will have 60 minutes to answer all the questions.

The Writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, you will be asked to describe a graph, table or diagram. You will have 20 minutes to complete this task. In Task 2, you will be asked to write an essay in response to a given prompt. You will have 40 minutes to complete this task.

The Listening section consists of four sections, each with 10 questions. You will have 30-40 minutes to answer all the questions.

The Speaking section consists of three parts: Part 1, Part 2 and Part 3. In Part 1, you will be asked to answer questions about yourself. In Part 2, you will be given a task card with a topic and asked to speak for 2 minutes. In Part 3, you will be asked to discuss the topic from Part 2 in more depth. You will have 11-14 minutes to complete this section.

IELTS is a challenging test, but with proper preparation, you can pass it with flying colours. Here are a few tips to help you prepare for the IELTS test:

1. Familiarize yourself with the test format

Before you start preparing for the IELTS test, it is important to familiarize yourself with the test format. This will help you understand what to expect on test day, and will also help you focus your preparation.

2. Practice, practice, practice

One of the best ways to prepare for the IELTS test is to practice as much as possible. There are many online resources that you can use to practice for the test, or you can purchase a practice book.

3. Get plenty of rest

Test day can be stressful, so it is important to get plenty of rest the night before. This will help you feel calm and relaxed on test day, and will also help you focus.

4. Eat a healthy breakfast

Eating a healthy breakfast on test day will help you focus and do your best on the test. Avoid sugary foods, as they will make you feel tired and sluggish.

5. Arrive early

Arriving early on test day will help you relax and feel prepared. It is important to avoid rushing, as this can lead to mistakes.

IELTS is a challenging test, but with proper preparation, you can pass it with flying colours.