Blog

Nơi đăng ký thi IELTS – Where to register for IELTS

(English below)

Nơi đăng ký thi IELTS

Nếu bạn đang có kế hoạch dùng IELTS, bạn có thể tự hỏi nơi để đăng ký. IELTS được cung cấp tại hơn 1.600 địa điểm trên toàn thế giới, vì vậy việc tìm một trung tâm thử nghiệm không nên khó khăn. Dưới đây là một vài lời khuyên về cách chọn một trung tâm thử nghiệm và đăng ký IELTS.

H1- Cách đăng ký IELTS

H2- Chọn một trung tâm thử nghiệm

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của nhiều trường đại học và tổ chức trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Tổng số điểm được tính bằng cách tính trung bình điểm của bốn phần.

Bài kiểm tra IELTS có thể được thực hiện theo hai định dạng: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp đòi hỏi sự thành thạo tiếng Anh. Mô -đun đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử cần tiếng Anh cho mục đích nhập cư hoặc đào tạo nơi làm việc.

Có hai cách để đăng ký kiểm tra IELTS: trực tuyến và ngoại tuyến.

Nếu bạn đăng ký trực tuyến, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trên trang web IELTS và cung cấp chi tiết cá nhân của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn một ngày thi thử và trung tâm thi thử. Khi bạn đã đăng ký, bạn sẽ có thể truy cập tài khoản của mình và theo dõi trạng thái ứng dụng của mình.

Nếu bạn đăng ký ngoại tuyến, bạn sẽ cần tải xuống và hoàn thành mẫu ứng dụng IELTS. Bạn có thể nhận được biểu mẫu từ Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương hoặc từ trang web của IELTS. Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, bạn sẽ cần gửi nó cho trung tâm thi thử địa phương của bạn cùng với các tài liệu cần thiết.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD. Phí có thể được thanh toán trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Nếu bạn thanh toán trực tuyến, bạn sẽ cần cung cấp chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn trả tiền ngoại tuyến, bạn có thể trả bằng tiền mặt, kiểm tra hoặc chuyển tiền.

Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí kiểm tra IELTS, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Email này sẽ chứa ngày kiểm tra của bạn và thông tin trung tâm kiểm tra. Bạn cũng sẽ có thể truy cập vào tài khoản của mình và theo dõi trạng thái ứng dụng của mình.

Bạn nên đến Trung tâm kiểm tra IELTS vào ngày kiểm tra với hộ chiếu và email xác nhận. Bạn sẽ cần phải trình bày hộ chiếu của bạn cho người nhập viện khi bạn vào phòng thi thử.

Bài kiểm tra IELTS diễn ra trong hai phiên trong cùng một ngày. Phiên buổi sáng là bài kiểm tra nghe và nói, và phiên buổi chiều là bài kiểm tra đọc và viết.

Bài kiểm tra nghe và nói dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Phần đầu tiên là một cuộc trò chuyện giữa hai người và phần thứ hai là một đoạn độc thoại. Phần thứ ba và thứ tư là một cuộc trò chuyện giữa hai người.

Bài kiểm tra đọc và viết dài 60 phút và bao gồm ba phần. Phần đầu tiên là một câu hỏi trắc nghiệm, và phần thứ hai và thứ ba là câu hỏi tiểu luận.

Khi kết thúc bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được một báo cáo điểm. Báo cáo điểm có giá trị trong hai năm.

Tags: IELTS

 


 

Where to register for IELTS

If you are planning on taking the IELTS, you may be wondering where to register. The IELTS is offered in over 1,600 locations around the world, so finding a test center should not be difficult. Here are a few tips on how to choose a test center and register for the IELTS.

H1- How to Register for the IELTS

H2- Choose a Test Center

IELTS is an English proficiency test required by many universities and organizations around the world. The IELTS test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. A total score is calculated by averaging the scores of the four sections.

The IELTS test can be taken in two formats: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is intended for test takers who want to study at a university or pursue a professional career that requires English proficiency. The General Training Module is for test takers who need English for immigration purposes or workplace training.

There are two ways to register for the IELTS test: online and offline.

If you register online, you will need to create an account on the IELTS website and provide your personal details. You will also need to choose a test date and test center. Once you have registered, you will be able to access your account and track your application status.

If you register offline, you will need to download and complete the IELTS application form. You can get the form from your local IELTS test center or from the IELTS website. Once you have completed the form, you will need to submit it to your local test center along with the required documents.

The IELTS test fee is $250 USD. The fee can be paid online or offline. If you pay online, you will need to provide your credit card details. If you pay offline, you can pay by cash, check, or money order.

Once you have registered and paid the IELTS test fee, you will receive a confirmation email. This email will contain your test date and test center information. You will also be able to access your account and track your application status.

You should arrive at the IELTS test center on the day of the test with your passport and the confirmation email. You will need to present your passport to the invigilator when you enter the test room.

The IELTS test takes place in two sessions on the same day. The morning session is the listening and speaking test, and the afternoon session is the reading and writing test.

The listening and speaking test is 30 minutes long and consists of four sections. The first section is a conversation between two people, and the second section is a monologue. The third and fourth sections are a conversation between two people.

The reading and writing test is 60 minutes long and consists of three sections. The first section is a multiple-choice question, and the second and third sections are essay questions.

At the end of the test, you will receive a score report. The score report is valid for two years.