Blog

Nơi cấp bằng IELTS – Place of IELTS

(English below)

Nơi cấp bằng IELTS

Trong thế giới hiện đại

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Nó được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh hàng đầu thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư. Nó được thực hiện bởi hơn 3 triệu người mỗi năm. IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS đánh giá tất cả các kỹ năng tiếng Anh của bạn – đọc, viết, nghe và nói và được thiết kế để phản ánh cách bạn sẽ sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc, học tập và trong thời gian giải trí của bạn.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Trong năm 2018, hơn 2,2 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện trên toàn cầu.

Bài kiểm tra có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ví dụ: Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ) hoặc Áp dụng cho một công việc mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì, với hai phiên bản được cung cấp: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra không được thiết kế để trở thành một bài kiểm tra về trí thông minh hoặc kiến ​​thức chung.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English. IELTS thuộc sở hữu của ba đối tác này và không có tổ chức nào khác có bất kỳ liên quan đến thiết kế, giao hàng hoặc đánh dấu thi thử.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC. IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Trong năm 2018, hơn 2,2 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện trên toàn cầu.

Bài kiểm tra có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (ví dụ: Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ) hoặc Áp dụng cho một công việc mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì, với hai phiên bản được cung cấp: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Phần nói được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra không được thiết kế để trở thành một bài kiểm tra về trí thông minh hoặc kiến ​​thức chung.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English. IELTS thuộc sở hữu của ba đối tác này và không có tổ chức nào khác có bất kỳ liên quan đến thiết kế, giao hàng hoặc đánh dấu thi thử.

Tags: IELTS

 


 

Place of IELTS

in the modern world

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. It is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities.

IELTS is the world’s leading English language test for study, work and migration. It is taken by over 3 million people each year. IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, and immigration authorities.

IELTS assesses all of your English skills — reading, writing, listening and speaking, and is designed to reflect how you will use English at work, at study and in your leisure time.

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In 2018, over 2.2 million tests were taken globally.

The test has two versions: the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to pursue higher education, while the General Training Version is for those who want to migrate to an English-speaking country (e.g., Australia, Canada, New Zealand, the UK, or the USA) or apply for a job where English is the language of communication.

IELTS is graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS is a paper-and-pencil test, with two versions offered: the Academic Version and the General Training Version. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS is designed to assess the language ability of non-native English speakers who want to study or work in an English-speaking environment. The test is not designed to be a test of intelligence or general knowledge.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English. IELTS is owned by these three partners and no other organization has any involvement in the design, delivery or marking of the test.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc. IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In 2018, over 2.2 million tests were taken globally.

The test has two versions: the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to pursue higher education, while the General Training Version is for those who want to migrate to an English-speaking country (e.g., Australia, Canada, New Zealand, the UK, or the USA) or apply for a job where English is the language of communication.

IELTS is graded on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS is a paper-and-pencil test, with two versions offered: the Academic Version and the General Training Version. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking section is conducted in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS is designed to assess the language ability of non-native English speakers who want to study or work in an English-speaking environment. The test is not designed to be a test of intelligence or general knowledge.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English. IELTS is owned by these three partners and no other organization has any involvement in the design, delivery or marking of the test.