Blog

Những điều cần biết về IELTS – Things to know about IELTS

(English below)

Những điều cần biết về IELTS

Nếu bạn đang có kế hoạch lấy IELTS, có một số điều bạn nên biết. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về IELTS và một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho nhiều trường đại học và nhà tuyển dụng. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được ghi theo thang điểm 0-9.

Để chuẩn bị cho IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng của bài kiểm tra và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị, bao gồm sách, khóa học trực tuyến và bài kiểm tra thực hành.

Lấy IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, nó có thể là một trải nghiệm thành công. Bằng cách làm quen với định dạng kiểm tra và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn, bạn có thể tự mình thành công.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Australia.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 2 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm tại hơn 140 quốc gia.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người muốn di cư đến Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh hoặc những người cần đào tạo hoặc học tập ở cấp độ dưới mức.

IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nó cũng được công nhận bởi các cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư của tất cả các quốc gia yêu cầu.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

thi thử dựa trên giấy: Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 500 địa điểm trên toàn thế giới.

thi thử do máy tính cung cấp: Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp tới bốn lần một ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy, tại hơn 40 địa điểm trên thế giới.

Phí kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả hai định dạng thi thử.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để bao gồm toàn bộ khả năng từ người dùng không phải người dùng đến người dùng chuyên gia.

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển giao)

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Nói: 11 phút14 phút

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì. Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

Người tham gia kiểm tra sẽ được ghi điểm cho mỗi thành phần kiểm tra – nghe, đọc, viết và nói. Một điểm tổng thể được tính toán cho mỗi ứng cử viên.

Thang điểm điểm IELTS chạy từ 0 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

Ban nhạc 9 chỉ được trao nếu ứng viên thể hiện năng lực hoàn chỉnh trong tất cả các khía cạnh của bài kiểm tra.

Các ứng viên được xếp loại trên một điểm số ban nhạc từ 0-9, với 0 là thấp nhất và 9 là cao nhất.

Tags: IELTS

 


 

Things to know about IELTS

If you are planning to take the IELTS, there are some things you should know. This article will give you an overview of the IELTS and some tips to help you prepare.

The IELTS is an English proficiency test that is required for many universities and employers. The test has four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is scored on a scale of 0-9.

To prepare for the IELTS, it is important to familiarize yourself with the format of the test and to practice your English skills. There are many resources available to help you prepare, including books, online courses, and practice tests.

Taking the IELTS can be a daunting task, but with proper preparation, it can be a successful experience. By familiarizing yourself with the test format and practicing your English skills, you can set yourself up for success.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations, the British Council and IDP Education Australia.

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 2 million people take the test every year in over 140 countries.

There are two versions of the IELTS test:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those who want to migrate to Australia, Canada or the UK, or who need to train or study at below degree level.

IELTS is recognised by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA. It is also recognised by professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test accepted for immigration purposes by all countries that require one.

IELTS is available in two test formats:

Paper-based test: The Paper-based IELTS test is offered up to four times a month in over 500 locations around the world.

Computer-delivered test: The Computer-delivered IELTS test is offered up to four times a day, Monday to Saturday, in over 40 locations around the world.

The IELTS test fee is the same for both test formats.

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to cover the full range of ability from non-user to expert user.

The test is made up of four parts:

Listening: 30 minutes (plus 10 minutes’ transfer time)

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Speaking: 11–14 minutes

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS is a paper-and-pencil test. The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

Test takers will be given a band score for each test component – Listening, Reading, Writing and Speaking. An overall band score is calculated for each candidate.

The IELTS band score scale runs from 0 (Non-user) to 9 (Expert User).

Band 9 is only awarded if the candidate shows complete competence in all aspects of the test.

Candidates are graded on a band score from 0-9, with 0 being the lowest and 9 being the highest.