Blog

Những điều cần biết khi thi IELTS – Things to know when taking IELTS

(English below)

Những điều cần biết khi thi IELTS

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới. IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Cả hai phiên bản được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói là giống nhau cho cả hai phiên bản, nhưng các bài kiểm tra nghe, đọc và viết là khác nhau.

Khi lấy IELTS, có một vài điều bạn nên ghi nhớ để làm hết sức mình. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với định dạng thi thử. Có hai loại bài kiểm tra IELTS- đào tạo học thuật và chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Có bốn phần trong bài kiểm tra IELTS- đọc, viết, nghe và nói. Các phần đọc và viết là giống nhau cho cả các bài kiểm tra đào tạo học thuật và nói chung, nhưng các phần nghe và nói là khác nhau.

Thứ hai, cho bản thân đủ thời gian để chuẩn bị. IELTS không phải là một bài kiểm tra bạn chỉ có thể cánh- bạn sẽ cần học tập và thực hành để làm tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn cho phép bản thân ít nhất một vài tuần, nếu không phải là vài tháng, để chuẩn bị.

Thứ ba, sử dụng tài nguyên. Có rất nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS. Sử dụng càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như kiểm tra thực hành, sách và tài nguyên trực tuyến.

Thứ tư, vào ngày kiểm tra, thư giãn và làm hết sức mình. IELTS rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả và cuối cùng. Miễn là bạn đã chuẩn bị tốt và cho mình đủ thời gian, bạn sẽ làm tốt.

Hãy ghi nhớ những điều này và bạn sẽ đang trên đường đến bài kiểm tra IELTS!

Tags: IELTS

 


 

Things to know when taking IELTS

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency by universities, employers, and governments around the world. IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. Both versions are made up of four parts: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The Speaking test is the same for both versions, but the Listening, Reading, and Writing tests are different.

When taking the IELTS, there are a few things you should keep in mind in order to do your best. First, make sure you are familiar with the test format. There are two types of IELTS tests- the Academic and the General Training. The Academic test is for those who want to study at a tertiary level in an English-speaking country. The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country. There are four sections in the IELTS test- Reading, Writing, Listening, and Speaking. The Reading and Writing sections are the same for both the Academic and General Training tests, but the Listening and Speaking sections are different.

Second, give yourself enough time to prepare. IELTS is not a test you can just wing- you will need to study and practice in order to do well. Make sure you allow yourself at least a few weeks, if not months, to prepare.

Third, make use of resources. There are a wealth of resources available to help you prepare for IELTS. Utilize as many as you can, such as practice tests, books, and online resources.

Fourth, on the day of the test, relax and do your best. IELTS is important, but it is not the be-all and end-all. So long as you have prepared well and given yourself enough time, you will do just fine.

Keep these things in mind and you will be on your way to acing the IELTS test!