Blog

Những điều cần biết khi học IELTS – Things to know when learning IELTS

(English below)

Những điều cần biết khi học IELTS

Nếu bạn dự định dùng IELTS, có một vài điều bạn nên biết trước khi bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ từ IELTS là gì và cách nó ghi điểm, đến những gì mong đợi trong ngày thử nghiệm. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu rõ hơn về IELTS và đang trên đường để có được điểm số bạn cần.

IELTS là gì?

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được chấp nhận rộng rãi cho mục đích học tập, công việc và nhập cư ở các quốc gia nói tiếng Anh như Vương quốc Anh, Mỹ, Canada và Úc.

IELTS ghi điểm như thế nào?

IELTS được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Điểm số nằm trong khoảng từ 0 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia). Hầu hết những người làm bài kiểm tra đều nhắm đến điểm từ 6 trở lên.

Có gì trên IELTS?

IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 9 điểm, với tổng số điểm 36 điểm.

Tôi có thể mong đợi điều gì trong ngày thử nghiệm?

Ngày kiểm tra có thể là một chút thần kinh, nhưng không cần phải lo lắng. Chỉ cần chắc chắn để có được một giấc ngủ ngon và đến trung tâm thử nghiệm được nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt. IELTS là một bài kiểm tra công bằng, và miễn là bạn đã nghiên cứu, bạn sẽ làm tốt.

Có một vài điều cần ghi nhớ khi học IELTS. Đầu tiên, hãy chắc chắn để cho bản thân đủ thời gian để học tập và thực hành. IELTS không phải là một bài kiểm tra mà bạn có thể nhồi nhét – nó đòi hỏi kiến ​​thức và kỹ năng cần được phát triển theo thời gian. Thứ hai, làm quen với định dạng và cấu trúc thi thử. IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung – và mỗi phiên bản có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn cần thực hiện phiên bản nào và tập trung học tập cho phù hợp. Thứ ba, sử dụng tài liệu học tập chất lượng cao. Có rất nhiều sách và khóa học của IELTS PREP có sẵn, vì vậy hãy nghiên cứu và tìm những cuốn sách sẽ phù hợp nhất với bạn. Thứ tư, nhận được nhiều thực hành. Thực hiện càng nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS càng tốt, và cố gắng tái tạo các điều kiện kiểm tra càng gần càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn quen với thời gian và định dạng của bài kiểm tra, và cho bạn ý tưởng tốt hơn về những gì mong đợi trong ngày thi thử. Cuối cùng, thư giãn và làm hết sức mình. IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng nếu bạn chuẩn bị đúng và đi vào bài kiểm tra với sự tự tin, bạn có thể làm tốt.

Tags: IELTS

 


 

Things to know when learning IELTS

If you’re planning on taking the IELTS, there are a few things you should know before you begin. In this article, we’ll cover everything from what the IELTS is and how it’s scored, to what to expect on test day. By the end, you’ll have a better understanding of the IELTS and be on your way to getting the score you need.

What is the IELTS?

The IELTS, or International English Language Testing System, is an English proficiency test for non-native English speakers. It’s widely accepted for study, work, and immigration purposes in English-speaking countries like the UK, the US, Canada, and Australia.

How is the IELTS scored?

The IELTS is scored on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. Scores range from 0 (non-user) to 9 (expert user). Most test-takers aim for a score of 6 or above.

What’s on the IELTS?

The IELTS has four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a maximum of 9 points, for a total score of 36 points.

What can I expect on test day?

Test day can be a little nerve-wracking, but there’s no need to worry. Just be sure to get a good night’s sleep and arrive at the test center well-rested and prepared. The IELTS is a fair test, and as long as you’ve studied, you’ll do just fine.

There are a few things to keep in mind when learning IELTS. First, make sure to give yourself enough time to study and practice. IELTS is not a test you can cram for – it requires knowledge and skills that need to be developed over time. Second, familiarize yourself with the test format and structure. IELTS has two versions – Academic and General Training – and each version has four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Make sure you know which version you need to take, and focus your studies accordingly. Third, use high-quality study materials. There are many IELTS prep books and courses available, so do your research and find the ones that will work best for you. Fourth, get plenty of practice. Take as many IELTS practice tests as you can, and try to replicate the test conditions as closely as possible. This will help you get used to the timing and format of the test, and give you a better idea of what to expect on test day. Finally, relax and do your best. IELTS is a challenging test, but if you prepare properly and go into the test with confidence, you can do well.