Blog

Ngày thi IELTS – IELTS test date

(English below)

Ngày thi IELTS

Bài kiểm tra của IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Ngày thử nghiệm cho thử nghiệm IELTS khác nhau tùy thuộc vào trung tâm thử nghiệm.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS kiểm tra tất cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói. Nó được thiết kế để được thực hiện bởi những người có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh và muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký làm việc tại Hoa Kỳ.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2,9 triệu người mỗi năm.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người di cư sang Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký làm việc tại Hoa Kỳ.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 1.200 địa điểm thi thử tại 140 quốc gia.

Học thuật IELTS dành cho những người có kế hoạch học tại trường đại học, và cho các chuyên gia y tế và các chuyên gia khác, những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích đăng ký.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người cần thể hiện trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích nhập cư hoặc công việc.

IELTS Học thuật và đào tạo chung IELTS giống hệt nhau về định dạng và nội dung. Sự khác biệt duy nhất là trong chủ đề của các phần nghe và nói.

Học thuật IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

Đào tạo chung của IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng ngôn ngữ của những người cần sử dụng tiếng Anh cho công việc hoặc cho mục đích nhập cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 1.200 địa điểm thi thử tại 140 quốc gia.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể chọn làm bài kiểm tra theo định dạng dựa trên giấy hoặc máy tính.

Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tại các địa điểm mà các IELTs được cung cấp máy tính chưa có sẵn.

Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp ở tất cả các vị trí có IELTS có sẵn.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể chọn làm bài kiểm tra theo định dạng dựa trên giấy hoặc máy tính.

Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tại các địa điểm mà các IELTs được cung cấp máy tính chưa có sẵn.

Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp ở tất cả các vị trí có IELTS có sẵn.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể chọn làm bài kiểm tra theo định dạng dựa trên giấy hoặc máy tính.

Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tại các địa điểm mà các IELTs được cung cấp máy tính chưa có sẵn.

Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp ở tất cả các vị trí có IELTS có sẵn.

Phí kiểm tra IELTS thay đổi tùy thuộc vào phiên bản thi thử và định dạng thi thử.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể chọn làm bài kiểm tra theo định dạng dựa trên giấy hoặc máy tính.

Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tại các địa điểm mà các IELTs được cung cấp máy tính chưa có sẵn.

Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp ở tất cả các vị trí có IELTS có sẵn.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể chọn làm bài kiểm tra theo định dạng dựa trên giấy hoặc máy tính.

Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp tại các địa điểm mà các IELTs được cung cấp máy tính chưa có sẵn.

Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao được cung cấp ở tất cả các vị trí có IELTS có sẵn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test date

The IELTS test is an international English language proficiency test that is required for non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country. The IELTS test has two versions: the Academic version and the General Training version. The test date for the IELTS test varies depending on the test center.

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration.

IELTS tests all four language skills – listening, reading, writing and speaking. It is designed to be taken by people whose first language is not English and who want to study or work where English is the language of communication. IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The test is available in two versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for work in the USA.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2.9 million people each year.

IELTS is available in two versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for work in the USA.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS test dates are offered up to four times a month at over 1,200 test locations in 140 countries.

IELTS Academic is for people planning to study at university, and for medical and other professionals who need to prove their English language proficiency for registration purposes.

IELTS General Training is for those who need to demonstrate their English language proficiency for immigration or work purposes.

IELTS Academic and IELTS General Training are identical in format and content. The only difference is in the subject matter of the listening and speaking sections.

IELTS Academic is designed to test the language ability of people who want to study or work where English is the language of communication.

IELTS General Training is designed to test the language ability of people who need to use English for work, or for immigration purposes to an English-speaking country.

IELTS test dates are offered up to four times a month at over 1,200 test locations in 140 countries.

IELTS test takers can choose to take the test on either a paper-based or computer-delivered format.

The paper-based IELTS test is offered in locations where computer-delivered IELTS is not yet available.

The computer-delivered IELTS test is offered in all locations where IELTS is available.

IELTS test takers can choose to take the test on either a paper-based or computer-delivered format.

The paper-based IELTS test is offered in locations where computer-delivered IELTS is not yet available.

The computer-delivered IELTS test is offered in all locations where IELTS is available.

IELTS test takers can choose to take the test on either a paper-based or computer-delivered format.

The paper-based IELTS test is offered in locations where computer-delivered IELTS is not yet available.

The computer-delivered IELTS test is offered in all locations where IELTS is available.

The IELTS test fee varies depending on the test version and test format.

IELTS test takers can choose to take the test on either a paper-based or computer-delivered format.

The paper-based IELTS test is offered in locations where computer-delivered IELTS is not yet available.

The computer-delivered IELTS test is offered in all locations where IELTS is available.

IELTS test takers can choose to take the test on either a paper-based or computer-delivered format.

The paper-based IELTS test is offered in locations where computer-delivered IELTS is not yet available.

The computer-delivered IELTS test is offered in all locations where IELTS is available.