Blog

Ngày thi IELTS idp 2021 – IELTS IDP 2021

(English below)

Ngày thi IELTS idp 2021

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra có hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Thử nghiệm trên giấy: Điều này được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia.

Thử nghiệm giao máy tính: Điều này được cung cấp tối đa hai lần một ngày, mỗi ngày trong tuần, tại hơn 50 quốc gia.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau ở mỗi quốc gia. Vui lòng liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS gần nhất của bạn để biết thêm thông tin.

Bài kiểm tra IELTS IDP 2021 hiện đang mở để đăng ký! Đây là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quan trọng cho những người muốn học tập, làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS IDP 2021 đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh bằng bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được tạo thành từ hai phần – một bài kiểm tra học thuật và một bài kiểm tra đào tạo chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học hoặc đại học, hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh để làm việc hoặc đào tạo, hoặc làm bài kiểm tra kỹ năng sống của IELTS.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge.

Bài kiểm tra IELTS IDP 2021 hiện đang mở để đăng ký! Đây là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quan trọng cho những người muốn học tập, làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS IDP 2021 đo lường khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh bằng bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được tạo thành từ hai phần – một bài kiểm tra học thuật và một bài kiểm tra đào tạo chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học hoặc đại học, hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh để làm việc hoặc đào tạo, hoặc làm bài kiểm tra kỹ năng sống của IELTS.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Cambridge.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IELTS IDP 2021

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS assesses the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The test has two versions:

IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS is available in two test formats:

Paper-based test: This is offered up to four times a month in over 140 countries.

Computer-delivered test: This is offered up to twice a day, every day of the week, in over 50 countries.

The IELTS test fee is different in each country. Please contact your nearest IELTS test centre for more information.

The IELTS IDP 2021 test is now open for registrations! This is an important English language test for those who wish to study, work or migrate to an English-speaking country.

The IELTS IDP 2021 measures your ability to communicate in English in four skills – listening, reading, writing and speaking. The test is made up of two parts – an academic test and a general training test.

The academic test is for those who wish to study at university or tertiary level, or to migrate to an English-speaking country. The general training test is for those who wish to migrate to an English-speaking country for work or training, or to take the IELTS Life Skills test.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.

The IELTS IDP 2021 test is now open for registrations! This is an important English language test for those who wish to study, work or migrate to an English-speaking country.

The IELTS IDP 2021 measures your ability to communicate in English in four skills – listening, reading, writing and speaking. The test is made up of two parts – an academic test and a general training test.

The academic test is for those who wish to study at university or tertiary level, or to migrate to an English-speaking country. The general training test is for those who wish to migrate to an English-speaking country for work or training, or to take the IELTS Life Skills test.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English Language Assessment.