Blog

Ngày thi IELTS 2021 – IELTS test date 2021

(English below)

Ngày thi IELTS 2021

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Ngày thử nghiệm IELTS 2021 chưa được công bố. Thử nghiệm IELTS được tổ chức hàng tháng tại hơn 140 quốc gia.

Ngày kiểm tra IELTS 2021

Bạn có định làm bài kiểm tra IELTS năm nay không? Dưới đây là một số điều quan trọng cần ghi nhớ khi chọn ngày thi thử IELTS của bạn.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào ngày cụ thể trong suốt cả năm. Ngày thi thử được phát hành bởi các trung tâm thi thử IELTS trước khoảng 4-5 tháng. Điều quan trọng cần lưu ý là ngày thi thử có thể lấp đầy nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là phải đăng ký càng sớm càng tốt.

Khi chọn ngày thi thử IELTS của bạn, có một vài điều cần ghi nhớ. Đầu tiên, hãy xem xét tính khả dụng của bạn. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp vào các ngày cụ thể trong suốt cả năm, vì vậy bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có sẵn vào ngày thi thử bạn chọn.

Thứ hai, hãy xem xét lý do của bạn để làm bài kiểm tra IELTS. Bạn đang làm bài kiểm tra nhập học đại học? Nếu vậy, bạn sẽ cần đảm bảo ngày kiểm tra bạn chọn phù hợp với thời hạn nộp đơn của Đại học.

Thứ ba, hãy xem xét trình độ tiếng Anh của bạn. Nếu bạn không tự tin vào các kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn có thể muốn xem xét tham gia một khóa học chuẩn bị trước khi làm bài kiểm tra IELTS. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy chuẩn bị và tự tin hơn vào ngày thi thử.

Cuối cùng, hãy xem xét ngân sách của bạn. Phí kiểm tra IELTS không rẻ, vì vậy bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có thể mua phí kiểm tra vào ngày thi thử bạn chọn.

Hãy ghi nhớ những điều này khi chọn ngày thi thử IELTS của bạn và bạn sẽ trên đường để thành công!

Tags: IELTS

 


 

IELTS test date 2021

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS test date 2021 has not been announced yet. The IELTS test is held every month in over 140 countries.

IELTS test date 2021

Are you planning to take the IELTS test this year? Here are some important things to keep in mind when choosing your IELTS test date.

The IELTS test is offered on specific dates throughout the year. Test dates are released by the IELTS test centres around 4-5 months in advance. It is important to note that test dates can fill up quickly, so it is important to register as soon as possible.

When choosing your IELTS test date, there are a few things to keep in mind. First, consider your availability. The IELTS test is offered on specific dates throughout the year, so you will need to make sure you are available on the test date you choose.

Second, consider your reasons for taking the IELTS test. Are you taking the test for university admission? If so, you will need to make sure the test date you choose aligns with the university’s application deadline.

Third, consider your level of English. If you are not confident in your English skills, you may want to consider taking a preparatory course before taking the IELTS test. This will help you feel more prepared and confident on test day.

Finally, consider your budget. The IELTS test fee is not cheap, so you will need to make sure you can afford the test fee on the test date you choose.

Keep these things in mind when choosing your IELTS test date and you will be on your way to success!