Blog

Nên thi IELTS trên máy tính hay trên giấy – Should take the IELTS on the computer or on paper

(English below)

Nên thi IELTS trên máy tính hay trên giấy

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường khả năng sử dụng và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh của một người. Nó được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng như một cách để đánh giá xem một cá nhân có phù hợp để học tập hay làm việc trong môi trường nói tiếng Anh hay không. Các IELT có thể được lấy trên máy tính hoặc trên giấy và cả hai phiên bản đều có giá trị như nhau. Tuy nhiên, có một số ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng IELTS trên máy tính hoặc trên giấy.

Có hai cách để làm bài kiểm tra IELTS – trên máy tính hoặc trên giấy. Cái nào là tốt nhất cho bạn?

Có một số lợi thế để thực hiện kiểm tra IELTS trên máy tính. Trước hết, nó thuận tiện hơn. Bạn có thể làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có máy tính và kết nối internet. Bạn không cần phải đi đến một trung tâm thi thử và tìm một thời gian phù hợp với bạn. Bạn cũng có thể nhận được kết quả của mình nhanh hơn – thường trong vòng 5-7 ngày.

Một lợi thế khác của việc thực hiện kiểm tra IELTS trên máy tính là bạn có thể thấy điểm của mình ngay sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra. Đây không phải là trường hợp với bài kiểm tra dựa trên giấy, nơi bạn phải chờ kết quả của mình được gửi đến cho bạn.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm khi thực hiện kiểm tra IELTS trên máy tính. Trước hết, nó là một lựa chọn đắt tiền hơn. Kiểm tra dựa trên máy tính có giá 250 đô la, trong khi thi thử dựa trên giấy chỉ có giá 170 đô la. Ngoài ra, một số người cảm thấy khó khăn hơn khi tập trung vào màn hình máy tính cho toàn bộ thi thử hơn là trên một mảnh giấy.

Vì vậy, đó là lựa chọn tốt nhất cho bạn? Nếu bạn đang tìm kiếm sự tiện lợi và kết quả nhanh hơn, thì thi thử dựa trên máy tính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong ngân sách hoặc bạn thích làm bài kiểm tra trên giấy, thì bài kiểm tra trên giấy là lựa chọn tốt hơn.

Tags: IELTS

 


 

Should take the IELTS on the computer or on paper

The IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures one’s ability to use and understand the English language. It is used by universities and employers as a way to gauge whether or not an individual is suitable for study or work in an English-speaking environment. The IELTS can be taken on the computer or on paper, and both versions are equally valid. However, there are some advantages and disadvantages to taking the IELTS on the computer or on paper.

There are two ways to take the IELTS test – on the computer or on paper. Which is best for you?

There are some advantages to taking the IELTS test on the computer. First of all, it is more convenient. You can take the test at any time and anywhere that has a computer and an internet connection. You don’t have to travel to a testing center and find a time that works for you. You can also get your results faster – usually within 5-7 days.

Another advantage of taking the IELTS test on the computer is that you can see your score immediately after you finish the test. This is not the case with the paper-based test, where you have to wait for your results to be mailed to you.

However, there are also some disadvantages to taking the IELTS test on the computer. First of all, it is a more expensive option. The computer-based test costs $250, while the paper-based test only costs $170. Additionally, some people find it more difficult to concentrate on a computer screen for the entire test than on a piece of paper.

So, which is the best option for you? If you are looking for convenience and faster results, then the computer-based test is the best choice. However, if you are on a budget or you prefer taking tests on paper, then the paper-based test is the better option.