Blog

Nên thi IELTS trên giấy hay máy tính – Should take the IELTS on paper or computer

(English below)

Nên thi IELTS trên giấy hay máy tính

Lấy IELTS có thể là một nhiệm vụ khó khăn, cho dù bạn lấy nó trên giấy hay trên máy tính. Cả hai phiên bản của bài kiểm tra đều có ưu và nhược điểm của họ, vì vậy điều quan trọng là chọn phiên bản phù hợp với bạn. Dưới đây là một cái nhìn về sự khác biệt giữa hai phiên bản của IELTS để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc xin thị thực để làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Cả hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS đều được cung cấp dưới dạng thi thử trên giấy hoặc thi thử do máy tính giao. Vì vậy, bạn nên dùng phiên bản nào?

Dựa trên giấy hay phân phối máy tính?

thi thử IELTS đã được thiết kế để công bằng nhất có thể đối với tất cả những người tham gia thi thử, bất kể họ dùng phiên bản nào. Cả hai phiên bản đều bao gồm bốn kỹ năng giống nhau – lắng nghe, đọc, viết và nói – và mỗi kỹ năng được đánh giá như nhau.

Nội dung của các bài kiểm tra dựa trên giấy và máy tính là như nhau. Sự khác biệt duy nhất là định dạng mà thi thử được thực hiện.

Bài kiểm tra trên giấy

thi thử dựa trên giấy là định dạng truyền thống của bài kiểm tra IELTS. Nó đã được cung cấp trong nhiều năm và vẫn là phiên bản phổ biến nhất của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra trên giấy thường được tổ chức vào thứ bảy và những người làm bài kiểm tra được đưa ra 2 giờ 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Kiểm tra phân phối máy tính

Bài kiểm tra do máy tính giao là phiên bản mới hơn của bài kiểm tra IELTS. Nó được giới thiệu vào năm 2007 và đang ngày càng trở nên phổ biến.

thi thử được giao máy tính thường được tổ chức vào thứ Hai và những người làm bài kiểm tra được đưa ra 1 giờ 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Vì vậy, bạn nên dùng phiên bản nào?

Không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này. Nó thực sự phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn và định dạng nào bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy tính và bạn đã quen thuộc với việc thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến, thì bài kiểm tra do máy tính giao có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.

Mặt khác, nếu bạn thích thực hiện các bài kiểm tra trên giấy hoặc bạn không cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy tính, thì bài kiểm tra trên giấy có thể là một lựa chọn tốt hơn cho bạn.

Điều quan trọng cần nhớ là các kỹ năng đang được kiểm tra là như nhau, bất kể bạn thực hiện phiên bản nào. Vì vậy, đừng lo lắng quá nhiều về phiên bản nào. Chỉ cần chọn một trong những mà bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Tags: IELTS

 


 

Should take the IELTS on paper or computer

Taking the IELTS can be a daunting task, whether you take it on paper or on a computer. Both versions of the test have their pros and cons, so it’s important to choose the one that’s right for you. Here’s a look at the differences between the two versions of the IELTS so you can make an informed decision.

There are two versions of the IELTS test: the Academic Test and the General Training Test. The Academic Test is for people who want to study at university or join a professional organization in an English-speaking country. The General Training Test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or apply for a visa to work in an English-speaking country.

Both versions of the IELTS test are offered as either a paper-based test or a computer-delivered test. So, which version should you take?

Paper-based or computer-delivered?

The IELTS test has been designed to be as fair as possible to all test-takers, regardless of which version they take. Both versions cover the same four skills – listening, reading, writing and speaking – and each skill is assessed equally.

The content of the paper-based and computer-delivered tests is the same. The only difference is the format in which the test is delivered.

Paper-based test

The paper-based test is the traditional format of the IELTS test. It has been offered for many years and is still the most popular version of the test.

The paper-based test is usually held on a Saturday, and the test-takers are given 2 hours and 45 minutes to complete the test.

Computer-delivered test

The computer-delivered test is a newer version of the IELTS test. It was introduced in 2007 and is becoming increasingly popular.

The computer-delivered test is usually held on a Monday, and the test-takers are given 1 hour and 45 minutes to complete the test.

So, which version should you take?

There is no right or wrong answer to this question. It really depends on your personal preferences and which format you feel more comfortable with.

If you are comfortable using a computer and you are familiar with taking tests online, then the computer-delivered test might be a good option for you.

On the other hand, if you prefer taking paper-based tests or you don’t feel comfortable using a computer, then the paper-based test might be a better option for you.

It is important to remember that the skills being tested are the same, regardless of which version you take. so, don’t worry too much about which version to take. just choose the one that you feel more comfortable with.