Blog

Nên thi IELTS giấy hay máy tính – Should test IELTS paper or computer

(English below)

Nên thi IELTS giấy hay máy tính

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn có thể tự hỏi liệu bạn nên thực hiện bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc do máy tính phân phối. Mặc dù cả hai bài kiểm tra đều giống nhau về nội dung và định dạng, có một số khác biệt chính cần xem xét trước khi đưa ra quyết định của bạn.

Trong bài kiểm tra trên giấy, bạn sẽ viết bài luận và trả lời các câu hỏi trong một cuốn sách nhỏ. Bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn với một quản trị viên thử nghiệm, trong thời gian đó bạn sẽ được hỏi câu hỏi về thông tin và nền tảng cá nhân của bạn. Bài kiểm tra diễn ra trong một căn phòng yên tĩnh với những người thử nghiệm khác.

Trong bài kiểm tra do máy tính giao, bạn sẽ nhập bài luận và trả lời các câu hỏi trên máy tính. Bài kiểm tra được thực hiện trong một căn phòng yên tĩnh với những người làm bài kiểm tra khác, nhưng bạn sẽ không có một cuộc phỏng vấn với một quản trị viên thử nghiệm.

Cả hai bài kiểm tra đều được định thời và bạn sẽ cần hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian quy định. Tuy nhiên, trong bài kiểm tra do máy tính giao, bạn sẽ có cơ hội xem xét câu trả lời của mình trước khi gửi chúng.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra nào? Hãy xem xét sở thích và khả năng của bạn trước khi đưa ra quyết định của bạn. Nếu bạn là một người đánh máy giỏi và thoải mái khi sử dụng máy tính, bài kiểm tra do máy tính giao có thể là một lựa chọn tốt cho bạn. Nếu bạn thích viết câu trả lời của mình trong một tập sách giấy, bài kiểm tra trên giấy có thể phù hợp hơn.

Ngày nay, IELTs giao máy tính đang ngày càng trở nên phổ biến. Một số người tin rằng xu hướng này cuối cùng sẽ dẫn đến bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy hoàn toàn bị loại bỏ. Những lợi thế của các IELTs do máy tính phân phối có vượt xa những nhược điểm không?

Không có nghi ngờ rằng bài kiểm tra IELTS do máy tính giao có một số lợi thế so với thi thử trên giấy. Một trong những lợi thế quan trọng nhất là nó thường nhanh hơn và dễ dàng hơn để hoàn thành. Điều này là do người thi thử có thể nhập câu trả lời của họ trực tiếp vào máy tính, thay vì phải viết chúng ra bằng tay. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt đối với những người có chữ viết tay kém.

Một lợi thế khác của thi thử IELTS do máy tính phân phối là nó linh hoạt hơn. Điều này là do bài kiểm tra có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày và từ bất kỳ vị trí nào. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có lịch trình bận rộn hoặc sống ở những vùng xa xôi.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm của thi thử IELTS do máy tính phân phối. Một trong những nhược điểm chính là nó đắt hơn thi thử trên giấy. Điều này là do thi thử phân phối máy tính đòi hỏi thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như micro và tai nghe. Ngoài ra, bài kiểm tra phân phối máy tính chỉ có sẵn ở một số quốc gia.

Một nhược điểm khác của thi thử IELTS do máy tính giao là nó có thể căng thẳng hơn. Điều này là do người thi thử chịu áp lực thời gian để nhập câu trả lời của họ vào máy tính. Đây có thể là một vấn đề đối với những người không quen làm bài kiểm tra trên máy tính.

Vì vậy, những lợi thế của các IELTs do máy tính phân phối vượt trội hơn những nhược điểm? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Nó phụ thuộc vào các nhu cầu và sở thích của người thi thử cá nhân.

Tags: IELTS

 


 

Should test IELTS paper or computer

If you are planning to take the IELTS test, you may be wondering whether you should take the paper-based or computer-delivered test. While both tests are the same in terms of content and format, there are some key differences to consider before making your decision.

On the paper-based test, you will write your essay and response to questions in a paper booklet. You will have an interview with a test administrator, during which you will be asked questions about your personal information and background. The test takes place in a quiet room with other test-takers.

On the computer-delivered test, you will type your essay and response to questions on a computer. The test is administered in a quiet room with other test-takers, but you will not have an interview with a test administrator.

Both tests are timed, and you will need to complete the test within the allotted time. However, on the computer-delivered test, you will have the opportunity to review your answers before submitting them.

So, which test should you take? Consider your preferences and abilities before making your decision. If you are a good typist and comfortable using a computer, the computer-delivered test may be a good option for you. If you prefer to write your responses in a paper booklet, the paper-based test may be a better fit.

Nowadays, computer-delivered IELTS is becoming increasingly popular. Some people believe that this trend will eventually lead to the paper-based IELTS test being phased out completely. Do the advantages of the computer-delivered IELTS test outweigh the disadvantages?

There is no doubt that the computer-delivered IELTS test has a number of advantages over the paper-based test. One of the most significant advantages is that it is generally quicker and easier to complete. This is because the test-taker can type their answers directly into the computer, rather than having to write them out by hand. This can save a lot of time, particularly for those who have poor handwriting.

Another advantage of the computer-delivered IELTS test is that it is more flexible. This is because the test can be taken at any time of day, and from any location. This is particularly useful for those who have busy schedules or who live in remote areas.

However, there are also a number of disadvantages of the computer-delivered IELTS test. One of the main disadvantages is that it is more expensive than the paper-based test. This is because the computer-delivered test requires special equipment, such as a microphone and headphones. In addition, the computer-delivered test is only available in certain countries.

Another disadvantage of the computer-delivered IELTS test is that it can be more stressful. This is because the test-taker is under time pressure to type their answers into the computer. This can be a problem for those who are not used to taking tests on a computer.

So, do the advantages of the computer-delivered IELTS test outweigh the disadvantages? This is a difficult question to answer. It depends on the individual test-taker’s needs and preferences.