Blog

Nên thi IELTS BC hay idp – Should take the IELTS BC or IDP

(English below)

Nên thi IELTS BC hay idp

Tôi nên lấy IELTS BC hay IDP?

Có một vài điều cần xem xét khi đưa ra quyết định này. IELTS BC được công nhận rộng rãi hơn, nhưng IDP có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Dưới đây là một vài điều cần xem xét khi quyết định thử nghiệm nào:

1. Nhận dạng: IELTS BC được công nhận rộng rãi hơn IDP. Nếu bạn có kế hoạch nộp đơn vào các trường học hoặc công việc đòi hỏi trình độ tiếng Anh, IELTS BC là một lựa chọn tốt.

2. Chi phí: IELTS BC có giá cao hơn IDP. Nếu bạn đang ở trong ngân sách, IDP có thể là một lựa chọn tốt hơn.

3. Định dạng thử nghiệm: IELTS BC là một thử nghiệm dựa trên giấy, trong khi IDP dựa trên máy tính. Nếu bạn thoải mái hơn với việc thực hiện kiểm tra trên máy tính, IDP có thể là một lựa chọn tốt hơn.

4. Nội dung kiểm tra: IELTS BC bao gồm nhiều chủ đề học thuật hơn IDP. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra bao gồm nhiều chủ đề hàng ngày hơn, IDP có thể là một lựa chọn tốt hơn.

5. Độ dài kiểm tra: IELTS BC là một thử nghiệm dài hơn IDP. Nếu bạn có giới hạn thời gian để chuẩn bị, IDP có thể là một lựa chọn tốt hơn.

6. Điểm kiểm tra: IELTS BC có thang điểm cao hơn IDP. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra sẽ cung cấp cho bạn điểm số cao hơn, IELTS BC là một lựa chọn tốt.

7. Chuẩn bị kiểm tra: IELTS BC yêu cầu chuẩn bị kiểm tra nhiều hơn IDP. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra dễ chuẩn bị hơn, IDP có thể là một lựa chọn tốt hơn.

8. Lịch kiểm tra: IELTS BC được cung cấp vào các ngày cụ thể, trong khi IDP được cung cấp quanh năm. Nếu bạn cần thực hiện bài kiểm tra vào một ngày cụ thể, IELTS BC là một lựa chọn tốt.

9. Vị trí kiểm tra: IELTS BC được cung cấp ở nhiều quốc gia hơn IDP. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra được cung cấp ở quốc gia của bạn, IELTS BC là một lựa chọn tốt.

10. Kết quả kiểm tra: Kết quả IELTS BC được giải phóng nhanh hơn kết quả IDP. Nếu bạn cần kết quả nhanh chóng, IELTS BC là một lựa chọn tốt.

Tôi nên lấy IELTS BC hay IDP?

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, là một bài kiểm tra đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Nó được các trường đại học và nhà tuyển dụng chấp nhận rộng rãi như một chỉ số hợp lệ về các kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: Học thuật IELTS và đào tạo chung của IELTS. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học, trong khi bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: Hội đồng Anh IELTS (IELTS BC) và Chương trình phát triển quốc tế IELTS (IELTS IDP). Bài kiểm tra IELTS BC được thực hiện bởi Hội đồng Anh, trong khi bài kiểm tra IDP của IELTS được thực hiện bởi Giáo dục IDP.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra IELTS nào?

Không có sự khác biệt trong nội dung hoặc mức độ khó của hai bài kiểm tra. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính mà bạn nên biết trước khi đưa ra quyết định của mình.

thi thử IELTS BC được cung cấp ở nhiều vị trí hơn so với thi thử IDP của IELTS. Điều này có nghĩa là có thể thuận tiện hơn cho bạn để làm bài kiểm tra IELTS BC.

thi thử IELTS BC rẻ hơn thi thử IDP của IELTS. Tuy nhiên, sự khác biệt này thường chỉ là một vài đô la.

Bài kiểm tra IDP của IELTS được đánh dấu bởi các giám khảo IELTS được đào tạo, trong khi thi thử IELTS BC được đánh dấu bằng máy tính. Điều này có nghĩa là thi thử IDP IELTS có thể chính xác hơn.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra IELTS nào? Câu trả lời phụ thuộc vào tình huống cá nhân của bạn. Nếu sự tiện lợi và chi phí là mối quan tâm chính của bạn, thì bài kiểm tra IELTS BC có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kết quả chính xác nhất, thì thi thử IDP của IELTS có thể là lựa chọn tốt hơn.

Tags: IDP, BC, IELTS

 


 

Should take the IELTS BC or IDP

Should I take the IELTS BC or IDP?

There are a few things to consider when making this decision. The IELTS BC is more widely recognized, but the IDP may be a better fit for your needs.

Here are a few things to consider when deciding which test to take:

1. Recognition: The IELTS BC is more widely recognized than the IDP. If you plan on applying to schools or jobs that require English proficiency, the IELTS BC is a good choice.

2. Cost: The IELTS BC costs more than the IDP. If you are on a budget, the IDP may be a better option.

3. Test Format: The IELTS BC is a paper-based test, while the IDP is computer-based. If you are more comfortable with taking a test on a computer, the IDP may be a better option.

4. Test Content: The IELTS BC covers more academic topics than the IDP. If you are looking for a test that covers more everyday topics, the IDP may be a better option.

5. Test Length: The IELTS BC is a longer test than the IDP. If you have limited time to prepare, the IDP may be a better option.

6. Test Scores: The IELTS BC has a higher score scale than the IDP. If you are looking for a test that will give you a higher score, the IELTS BC is a good choice.

7. Test Preparation: The IELTS BC requires more test preparation than the IDP. If you are looking for a test that is easier to prepare for, the IDP may be a better option.

8. Test Schedule: The IELTS BC is offered on specific dates, while the IDP is offered year-round. If you need to take the test on a specific date, the IELTS BC is a good choice.

9. Test Location: The IELTS BC is offered in more countries than the IDP. If you are looking for a test that is offered in your country, the IELTS BC is a good choice.

10. Test Results: The IELTS BC results are released faster than the IDP results. If you need your results quickly, the IELTS BC is a good choice.

Should I take the IELTS BC or IDP?

The International English Language Testing System, or IELTS, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted by universities and employers as a valid indicator of your language skills.

There are two versions of the IELTS test: the IELTS Academic and the IELTS General Training. The Academic test is for those who want to study at university level, while the General Training test is for those who want to migrate to an English-speaking country.

There are two versions of the IELTS test: the IELTS British Council (IELTS BC) and the IELTS International Development Programme (IELTS IDP). The IELTS BC test is administered by the British Council, while the IELTS IDP test is administered by the IDP Education.

So, which IELTS test should you take?

There is no difference in the content or the level of difficulty of the two tests. However, there are some key differences that you should be aware of before making your decision.

The IELTS BC test is offered in more locations than the IELTS IDP test. This means that it may be more convenient for you to take the IELTS BC test.

The IELTS BC test is cheaper than the IELTS IDP test. However, this difference is typically only a few dollars.

The IELTS IDP test is marked by trained IELTS examiners, while the IELTS BC test is marked by computer. This means that the IELTS IDP test may be more accurate.

So, which IELTS test should you take? The answer depends on your individual situation. If convenience and cost are your main concerns, then the IELTS BC test may be the best option for you. However, if you want the most accurate results, then the IELTS IDP test may be the better choice.