Blog

Nên thi BC hay idp – Should test BC or IDP

(English below)

Nên thi BC hay idp

Khi nói đến việc quyết định có nên kiểm tra BC hay IDP hay không, có một vài điều cần xem xét. Đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai loại thử nghiệm. Xét nghiệm BC là một xét nghiệm máu tìm kiếm sự hiện diện của vi khuẩn gây ra bệnh Lyme. Xét nghiệm IDP là một xét nghiệm nước tiểu tìm kiếm sự hiện diện của các kháng thể được tạo ra để đáp ứng với nhiễm trùng Lyme.

Có một vài điều quan trọng để xem xét khi quyết định kiểm tra nào sẽ thực hiện. Đầu tiên, xét nghiệm BC chính xác hơn trong giai đoạn đầu của bệnh Lyme, trong khi xét nghiệm IDP chính xác hơn trong các giai đoạn sau. Thứ hai, thử nghiệm BC đắt hơn thử nghiệm IDP. Cuối cùng, xét nghiệm BC yêu cầu thăm khám bác sĩ, trong khi xét nghiệm IDP có thể được thực hiện tại nhà.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra nào? Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mắc bệnh Lyme, tốt nhất là nói chuyện với bác sĩ của bạn và làm xét nghiệm BC. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh Lyme, xét nghiệm IDP có thể là một lựa chọn tốt hơn.

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra được sử dụng để đo lường trình độ tiếng Anh cho các diễn giả không bản ngữ. Bài kiểm tra được cung cấp bởi hai tổ chức, Hội đồng Anh (BC) và Chương trình phát triển quốc tế (IDP). Cả hai tổ chức cung cấp bài kiểm tra trong hai phiên bản, đào tạo học thuật và nói chung.

Vì vậy, bạn nên lấy IELTS nào tổ chức nào?

Không có câu trả lời dứt khoát, vì cả BC và IDP đều cung cấp các bài kiểm tra chất lượng cao được công nhận bởi các nhà tuyển dụng và trường đại học trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai tổ chức có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là một tổ chức có trụ sở tại Anh với các trung tâm thi thử ở hơn 100 quốc gia. Hội đồng Anh cung cấp bài kiểm tra học thuật của IELTS, được thiết kế cho những người làm bài kiểm tra đang có kế hoạch học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Hội đồng Anh cũng cung cấp bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS, được thiết kế cho những người làm bài kiểm tra đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho công việc hoặc các mục đích khác.

Một lợi thế của việc đưa IELTS với Hội đồng Anh là bạn sẽ có tùy chọn thực hiện bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính. Điều này có thể hữu ích nếu bạn thích làm bài kiểm tra trên giấy, hoặc nếu bạn thoải mái hơn khi thực hiện bài kiểm tra trên máy tính.

Một lợi thế khác của việc đưa IELTS với Hội đồng Anh là bạn sẽ có tùy chọn làm bài kiểm tra vào thứ bảy. Điều này có thể hữu ích nếu bạn không thể làm bài kiểm tra vào một ngày trong tuần do công việc hoặc các cam kết khác.

IDP

IDP là một tổ chức có trụ sở tại Úc với các trung tâm thi thử ở hơn 50 quốc gia. IDP cung cấp bài kiểm tra học thuật của IELTS và bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS.

Một lợi thế của việc lấy IELTS với IDP là bạn sẽ có tùy chọn để làm bài kiểm tra vào thứ bảy. Điều này có thể hữu ích nếu bạn không thể làm bài kiểm tra vào một ngày trong tuần do công việc hoặc các cam kết khác.

Một lợi thế khác của việc lấy IELTS với IDP là bạn sẽ có tùy chọn thực hiện bài kiểm tra tại một trung tâm thi thử gần nhà hơn. Điều này có thể hữu ích nếu bạn sống ở khu vực nông thôn hoặc nếu bạn đang đi từ một quốc gia khác để làm bài kiểm tra.

Vì vậy, bạn nên lấy IELTS nào tổ chức nào? Quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào bạn. Cả BC và IDP đều cung cấp các bài kiểm tra chất lượng cao được công nhận bởi các nhà tuyển dụng và trường đại học trên toàn thế giới. Hãy xem xét sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn khi đưa ra quyết định của bạn.

Tags: IDP, BC, IELTS

 


 

Should test BC or IDP

When it comes to deciding whether to test for BC or IDP, there are a few things to consider. First, it is important to understand the difference between the two types of testing. BC testing is a blood test that looks for the presence of the bacteria that cause Lyme disease. IDP testing is a urine test that looks for the presence of antibodies that are produced in response to a Lyme infection.

There are a few key things to consider when deciding which test to take. First, BC testing is more accurate in the early stages of Lyme disease, while IDP testing is more accurate in the later stages. Second, BC testing is more expensive than IDP testing. Finally, BC testing requires a doctor’s visit, while IDP testing can be done at home.

So, which test should you take? If you think you may have Lyme disease, it is best to talk to your doctor and get the BC test. If you have already been diagnosed with Lyme disease, the IDP test may be a better option.

The IELTS, or International English Language Testing System, is a test used to measure English proficiency for non-native speakers. The test is offered by two organizations, British Council (BC) and International Development Programme (IDP). Both organizations offer the test in two versions, academic and general training.

So, which organization should you take the IELTS with?

There is no definitive answer, as both BC and IDP offer high-quality tests that are recognized by employers and universities worldwide. However, there are some key differences between the two organizations that may influence your decision.

British Council

The British Council is a UK-based organization with test centers in over 100 countries. The British Council offers the IELTS Academic test, which is designed for test-takers who are planning to study at a university where English is the language of instruction. The British Council also offers the IELTS General Training test, which is designed for test-takers who are planning to migrate to an English-speaking country, or who need to prove their English proficiency for work or other purposes.

One advantage of taking the IELTS with the British Council is that you will have the option to take the test on paper or computer. This can be helpful if you prefer to take the test on paper, or if you are more comfortable taking the test on a computer.

Another advantage of taking the IELTS with the British Council is that you will have the option to take the test on a Saturday. This can be helpful if you cannot take the test on a weekday due to work or other commitments.

IDP

IDP is an Australian-based organization with test centers in over 50 countries. IDP offers the IELTS Academic test and the IELTS General Training test.

One advantage of taking the IELTS with IDP is that you will have the option to take the test on a Saturday. This can be helpful if you cannot take the test on a weekday due to work or other commitments.

Another advantage of taking the IELTS with IDP is that you will have the option to take the test at a test center that is closer to your home. This can be helpful if you live in a rural area or if you are traveling from another country to take the test.

So, which organization should you take the IELTS with? The decision is ultimately up to you. Both BC and IDP offer high-quality tests that are recognized by employers and universities worldwide. Consider your personal preferences and needs when making your decision.