Blog

Nên dạy trẻ học tiếng anh khi nào – When should children learn English?

(English below)

Nên dạy trẻ học tiếng anh khi nào

Khi nào trẻ nên học tiếng Anh?

Không có ai trả lời cho câu hỏi này vì mọi đứa trẻ đều khác nhau và sẽ học theo tốc độ của riêng chúng. Tuy nhiên, có một số hướng dẫn chung có thể được tuân thủ. Người ta thường khuyến nghị trẻ em bắt đầu học tiếng Anh từ khoảng ba tuổi. Điều này là do ở độ tuổi này, họ có thể bắt đầu chọn từ và cụm từ mới.

Nếu bạn muốn con bạn thông thạo tiếng Anh, thì điều quan trọng là cung cấp cho chúng càng nhiều cơ hội để nghe và nói ngôn ngữ càng tốt. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đọc sách tiếng Anh với họ, xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình và thậm chí nghe nhạc tiếng Anh. Họ càng tiếp xúc với ngôn ngữ, họ càng có nhiều khả năng nhặt nó lên nhanh chóng.

Trong những năm gần đây, số lượng quốc gia mà tiếng Anh được nói như ngôn ngữ đầu tiên đã giảm. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới và là ngôn ngữ của giao tiếp quốc tế. Đối với nhiều người, học tiếng Anh là điều cần thiết cho thành công kinh tế và làm giàu văn hóa.

Vậy khi nào là thời điểm tốt nhất để trẻ bắt đầu học tiếng Anh?

Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng càng sớm càng tốt. Bộ não của một đứa trẻ giống như một miếng bọt biển trong những năm đầu và chúng có thể chọn ngôn ngữ mới rất dễ dàng. Bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ cũng sẽ giúp trẻ bắt đầu khi chúng bắt đầu đi học chính thức.

Có một số cách để giới thiệu tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Phụ huynh có thể hát những vần điệu và bài hát bằng tiếng Anh, đọc cho họ những câu chuyện tiếng Anh hoặc thậm chí xem các chương trình truyền hình trẻ em tiếng Anh cùng nhau. Ngoài ra còn có một số tài nguyên tuyệt vời có sẵn trực tuyến.

Đối với trẻ em đang bắt đầu đi học, có một số chương trình ngâm ngôn ngữ tiếng Anh có sẵn. Các chương trình này cung cấp một môi trường nơi trẻ em có thể học tiếng Anh thông qua chơi và tương tác với trẻ em và người lớn khác.

Mặc dù một số người tin rằng trẻ em chỉ nên bắt đầu học tiếng Anh khi chúng đủ tuổi để hiểu nó, nhưng không có bằng chứng nào để hỗ trợ cho tuyên bố này. Trẻ em bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ sẽ có thể phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của mình nhanh hơn và sẽ được trang bị tốt hơn để tận dụng các cơ hội phát sinh sau này trong cuộc sống.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

When should children learn English?

When should children learn English?

There is no one answer to this question as every child is different and will learn at their own pace. However, there are some general guidelines that can be followed. It is generally recommended that children start learning English from around the age of three. This is because at this age they are able to start picking up new words and phrases.

If you want your child to be fluent in English, then it is important to provide them with as many opportunities to hear and speak the language as possible. This can be done by reading English books with them, watching English movies and TV shows, and even listening to English music. The more exposure they have to the language, the more likely they are to pick it up quickly.

In recent years, the number of countries where English is spoken as a first language has declined. Nevertheless, English remains the most widely spoken language in the world and is the language of international communication. For many people, learning English is essential for economic success and cultural enrichment.

So when is the best time for children to start learning English?

Most experts agree that the earlier the better. A child’s brain is like a sponge during the early years and they are able to pick up new languages very easily. Starting to learn English at an early age will also give children a head start when they begin formal schooling.

There are a number of ways to introduce English to young children. Parents can sing nursery rhymes and songs in English, read them English stories or even watch English-language children’s television programs together. There are also a number of excellent resources available online.

For children who are starting school, there are a number of English-language immersion programs available. These programs provide an environment where children can learn English through play and interaction with other children and adults.

While some people believe that children should only start learning English when they are old enough to understand it, there is no evidence to support this claim. Children who start learning English at an early age will be able to develop their language skills more quickly and will be better equipped to take advantage of opportunities that arise later in life.