Blog

Nên đăng ký thi IELTS ở BC hay idp – Should register for IELTS in BC or IDP

(English below)

Nên đăng ký thi IELTS ở BC hay idp

Bạn nên đăng ký IELTS trong BC hoặc IDP?

Có một vài điều cần xem xét khi đưa ra quyết định này. IELTS trong BC rẻ hơn một chút, nhưng IDP IELT có thể thuận tiện hơn cho bạn. Nếu bạn đang sử dụng IELTS cho mục đích nhập cư, bạn sẽ cần phải lấy IELTS với IDP.

Có một vài điều cần xem xét khi quyết định có nên đăng ký IELTS trong BC hay IDP hay không. Đầu tiên là chi phí. IELTS trong BC có giá 330 đô la, trong khi IDP có giá 450 đô la. Thứ hai là ngày thi thử. IELTS ở BC được cung cấp vào thứ bảy đầu tiên hàng tháng, trong khi IDP được cung cấp vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Thứ ba là trung tâm thi thử. IELTS trong BC được cung cấp tại Trung tâm thi thử Vancouver, trong khi IDP được cung cấp tại Trung tâm thi thử Toronto. Thứ tư là định dạng thi thử. IELTS trong BC là dựa trên giấy, trong khi IDP được giao máy tính.

Vì vậy, bạn nên chọn cái nào? Nếu chi phí là mối quan tâm chính của bạn, thì IELTS trong BC là lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngày kiểm tra cụ thể, thì IDP là tùy chọn tốt hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm thi thử cụ thể, thì IELTS trong BC là lựa chọn tốt hơn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một định dạng thi thử cụ thể, thì IDP là tùy chọn tốt hơn.

Tags: IDP, BC, IELTS

 


 

Should register for IELTS in BC or IDP

Should you register for IELTS in BC or IDP?

There are a few things to consider when making this decision. IELTS in BC is slightly cheaper, but IDP IELTS may be more convenient for you. If you are taking IELTS for immigration purposes, you will need to take IELTS with IDP.

There are a few things to consider when deciding whether to register for IELTS in BC or IDP. The first is the cost. IELTS in BC costs $330, while IDP costs $450. The second is the test date. IELTS in BC is offered on the first Saturday of every month, while IDP is offered on the first Sunday of every month. The third is the test center. IELTS in BC is offered at the Vancouver test center, while IDP is offered at the Toronto test center. The fourth is the test format. IELTS in BC is paper-based, while IDP is computer-delivered.

So, which should you choose? If cost is your primary concern, then IELTS in BC is the better option. If you’re looking for a specific test date, then IDP is the better option. If you’re looking for a specific test center, then IELTS in BC is the better option. And if you’re looking for a specific test format, then IDP is the better option.