Blog

Mẫu đơn đổi ngày thi IELTS idp – Application form for IELTS IDP

(English below)

Mẫu đơn đổi ngày thi IELTS idp

Mẫu ứng dụng IELTS là một phần quan trọng của thử nghiệm IELTS. Nó được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân và liên hệ từ các trình thực hiện kiểm tra IELTS. Mẫu đơn cũng được sử dụng để thu thập thanh toán cho bài kiểm tra IELTS.

Mẫu ứng dụng cho IDP IELTS

Tôi đang đăng ký IDP IELTS. Tôi đã đọc và hiểu thông tin trên trang web của IELTS và mẫu ứng dụng IELTS. Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của mẫu đơn IELTS.

Tôi sẽ thực hiện kiểm tra IELTS vào ngày và tại trung tâm thi thử được chỉ định trên mẫu đơn IELTS. Tôi hiểu rằng tôi sẽ không được phép thay đổi ngày thi thử hoặc trung tâm thi thử sau khi mẫu đơn IELTS đã được gửi.

Tôi hiểu rằng tôi phải cung cấp các tài liệu gốc được chỉ định trong mẫu Ứng dụng IELTS khi tôi đăng ký kiểm tra IELTS. Tôi hiểu rằng nếu tôi không cung cấp các tài liệu cần thiết, tôi sẽ không được phép làm bài kiểm tra IELTS.

Tôi hiểu rằng tôi phải trả phí kiểm tra IELTS được chỉ định trên mẫu đơn IELTS. Tôi hiểu rằng tôi sẽ không được hoàn trả phí kiểm tra IELTS nếu tôi không làm bài kiểm tra IELTS hoặc nếu tôi không được phép làm bài kiểm tra IELTS vì tôi không cung cấp các tài liệu cần thiết.

Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được kết quả kiểm tra IELTS của mình theo POST khoảng 13 ngày sau ngày kiểm tra. Tôi hiểu rằng tôi chỉ có thể nhận được kết quả kiểm tra IELTS của mình nếu tôi đã cung cấp một phong bì tự thanh toán, đóng dấu với biểu mẫu ứng dụng IELTS của tôi.

Tôi tuyên bố rằng, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, thông tin tôi đã cung cấp trên biểu mẫu ứng dụng IELTS là đúng và chính xác. Tôi hiểu rằng nếu bất kỳ thông tin nào tôi đã cung cấp trên mẫu đơn IELTS được tìm thấy là sai, ứng dụng của tôi có thể bị từ chối và tôi có thể bị cấm thực hiện kiểm tra IELTS.

Tôi hiểu rằng trách nhiệm của tôi là làm quen với định dạng thi thử IELTS và để đảm bảo rằng tôi chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Tôi hiểu rằng IELTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào mà tôi phải chịu trong việc chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Tôi hiểu rằng kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm kể từ ngày thi thử.

Tôi đã đọc và hiểu chính sách bảo mật IDP của IELTS và tôi đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật.

Tôi hiểu rằng bằng cách ký vào mẫu đơn IELTS, tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của mẫu đơn IELTS.

___________________________________________________

Chữ ký của người nộp đơn

Tags: IDP, IELTS

 


 

Application form for IELTS IDP

The IELTS application form is an important part of the IELTS test. It is used to collect personal and contact information from IELTS test takers. The application form is also used to collect payment for the IELTS test.

Application form for IELTS IDP

I am applying for the IELTS IDP. I have read and understood the information on the IELTS website and the IELTS Application Form. I agree to the terms and conditions of the IELTS Application Form.

I will take the IELTS test on the date and at the test centre specified on the IELTS Application Form. I understand that I will not be allowed to change my test date or test centre after the IELTS Application Form has been submitted.

I understand that I must provide the original documents specified in the IELTS Application Form when I register for the IELTS test. I understand that if I do not provide the required documents, I will not be allowed to take the IELTS test.

I understand that I must pay the IELTS test fee specified on the IELTS Application Form. I understand that I will not be refunded the IELTS test fee if I do not take the IELTS test or if I am not allowed to take the IELTS test because I did not provide the required documents.

I understand that I will receive my IELTS test results by post approximately 13 days after the test date. I understand that I can only receive my IELTS test results in person if I have provided a self-addressed, stamped envelope with my IELTS Application Form.

I declare that, to the best of my knowledge, the information I have provided on the IELTS Application Form is true and correct. I understand that if any of the information I have provided on the IELTS Application Form is found to be false, my application may be rejected and I may be prohibited from taking the IELTS test.

I understand that it is my responsibility to familiarise myself with the IELTS test format and to ensure that I am prepared for the IELTS test. I understand that IELTS is not responsible for any expenses incurred by me in preparing for the IELTS test.

I understand that the IELTS test results are valid for two years from the test date.

I have read and understood the IELTS IDP privacy policy and I consent to the collection, use and disclosure of my personal information in accordance with the privacy policy.

I understand that by signing the IELTS Application Form, I am agreeing to the terms and conditions of the IELTS Application Form.

___________________________________________________

Signature of applicant