Blog

Mẫu đơn đăng ký thi IELTS – IELTS test application form

(English below)

Mẫu đơn đăng ký thi IELTS

Mẫu ứng dụng thử nghiệm IELTS có thể hơi khó khăn, nhưng chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua từng bước và giải thích mỗi phần dành cho mỗi phần.

Cuối cùng, bạn sẽ biết chính xác phải làm gì và bạn sẽ tiến gần hơn một bước để đặt bài kiểm tra IELTS của mình. Bắt đầu nào!

Mẫu ứng dụng thi thử IELTS có sẵn trực tuyến và có thể được truy cập thông qua trang web của IELTS. Biểu mẫu phải được hoàn thành và gửi trực tuyến, và bạn sẽ cần phải trả phí kiểm tra trước khi ứng dụng của bạn có thể được xử lý.

Khi bạn đã nộp đơn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đăng ký của bạn và cung cấp cho bạn các hướng dẫn thêm. Bạn cũng sẽ được cung cấp một số ID duy nhất, mà bạn sẽ cần báo giá khi đặt bài kiểm tra của mình.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: đào tạo học thuật và chung. Bạn sẽ cần chỉ ra phần nào bạn muốn thực hiện khi hoàn thành mẫu đơn.

Bài kiểm tra học thuật được thiết kế cho những người muốn học ở cấp đại học, hoặc những người cần thể hiện trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung phù hợp cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của họ cho mục đích làm việc hoặc học tập.

Bạn sẽ được yêu cầu chọn ngày và vị trí kiểm tra khi bạn hoàn thành mẫu đơn. Điều quan trọng cần lưu ý là ngày thi thử và vị trí có thể có sẵn và bạn có thể không thể thực hiện bài kiểm tra vào ngày ưa thích hoặc tại vị trí ưa thích của bạn.

Khi bạn đã đặt bài kiểm tra của mình, bạn sẽ được gửi xác nhận nhập cảnh, trong đó sẽ chứa thông tin quan trọng về bài kiểm tra, bao gồm ngày, thời gian và vị trí của bài kiểm tra. Vui lòng mang theo tài liệu này với bạn vào ngày kiểm tra, vì bạn sẽ không thể vào trung tâm thi thử mà không có nó.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp nhận dạng dưới dạng hộ chiếu hoặc ID được chấp nhận khác. Bạn cũng sẽ cần mang một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây để đính kèm vào xác nhận nhập cảnh của bạn.

thi thử IELTS là một thi thử dựa trên giấy, có nghĩa là nó được thực hiện trong một trung tâm thi thử vật lý. Bài kiểm tra kéo dài trong hai giờ 45 phút, và được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói.

Mỗi phần của bài kiểm tra được phân loại theo thang điểm 0-9, với 9 là điểm cao nhất. Điểm tổng thể của bạn là điểm trung bình của điểm số của bạn cho mỗi phần.

Bài kiểm tra IELTS là một phần quan trọng của quy trình nộp đơn cho nhiều trường đại học và cao đẳng. Nó cũng ngày càng được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng như một cách đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của người xin việc.

Nếu bạn đang có kế hoạch nộp đơn để học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, thì hãy làm bài kiểm tra IELTS là một bước thiết yếu trong quá trình này. Bài kiểm tra IELTS là một thi thử đầy thách thức, nhưng với một số chuẩn bị, có thể đạt được điểm số cao.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test application form

The IELTS test application form can be a bit daunting, but we’re here to help. In this article, we’ll take you through the form step-by-step and explain what each section is for.

By the end, you’ll know exactly what to do and you’ll be one step closer to booking your IELTS test. Let’s get started!

The IELTS test application form is available online and can be accessed through the IELTS website. The form must be completed and submitted online, and you will need to pay the test fee before your application can be processed.

Once you have submitted your application, you will receive an email confirming your registration and providing you with further instructions. You will also be given a unique ID number, which you will need to quote when booking your test.

The IELTS test is divided into two parts: the Academic and the General Training. You will need to indicate which part you wish to take when you complete the application form.

The Academic test is designed for those who wish to study at university level, or who need to demonstrate their English language proficiency for professional registration purposes. The General Training test is suitable for those who wish to migrate to an English-speaking country, or who need to demonstrate their English language skills for work or study purposes.

You will be asked to select a test date and location when you complete the application form. It is important to note that test dates and locations are subject to availability, and you may not be able to take the test on your preferred date or at your preferred location.

Once you have booked your test, you will be sent a Confirmation of Entry, which will contain important information about the test, including the date, time and location of the test. Please bring this document with you on the day of the test, as you will not be able to enter the test centre without it.

On the day of the test, you will be required to provide identification in the form of a passport or other accepted ID. You will also need to bring a recent passport-sized photograph to attach to your Confirmation of Entry.

The IELTS test is a paper-based test, which means that it is taken in a physical test centre. The test lasts for two hours and 45 minutes, and is divided into four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking.

Each section of the test is graded on a scale of 0-9, with 9 being the highest score. Your overall IELTS score is the average of your scores for each section.

The IELTS test is an important part of the application process for many universities and colleges. It is also increasingly being used by employers as a way of assessing the English language skills of job applicants.

If you are planning to apply to study or work in an English-speaking country, then taking the IELTS test is a essential step in the process. The IELTS test is a challenging test, but with some preparation, it is possible to achieve a high score.