Blog

Mất bằng IELTS – Lost by IELTS

(English below)

Mất bằng IELTS

Không có câu trả lời phù hợp với một kích cỡ nào cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để giới thiệu một chủ đề sẽ thay đổi tùy thuộc vào vấn đề và khán giả. Tuy nhiên, một số mẹo về cách viết giới thiệu hiệu quả với các tiêu đề H1 và H2 cho chủ đề “bị mất” bởi IELTS có thể bao gồm:

– Bắt đầu với một tổng quan chung về chủ đề, bao gồm cả những gì nó nói về và tại sao nó lại quan trọng.

– Sử dụng các tiêu đề H1 và H2 để cấu trúc phần giới thiệu và cung cấp tổng quan về các điểm chính sẽ được đề cập.

– Sử dụng các ví dụ và bằng chứng cụ thể để minh họa các điểm chính.

– Kết thúc với một tuyên bố luận án mạnh mẽ xem trước phần còn lại của bài luận.

Mất

Tôi đang trên đường đi làm về khi tôi bị lạc. Tôi không biết mình đang ở đâu và tôi không có điện thoại với tôi. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi không biết phải làm gì.

Tôi thấy một người phụ nữ dắt chó đi dạo và tôi nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy rất tốt và cô ấy đã giúp tôi tìm đường về nhà. Tôi đã rất nhẹ nhõm.

Tôi đã học được một bài học quý giá từ kinh nghiệm này. Tôi đã học được rằng điều quan trọng là luôn luôn có một bản đồ với bạn khi bạn đi du lịch, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết cách. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể bị lạc.

Tags: IELTS

 


 

Lost by IELTS

There is no one-size-fits-all answer to this question, as the best way to introduce a topic will vary depending on the subject matter and the audience. However, some tips on how to write an effective introduction with H1 and H2 headings for the topic of “Lost” by IELTS could include:

– Start with a general overview of the topic, including what it is about and why it is important.

– Use H1 and H2 headings to structure the introduction and provide an overview of the main points that will be covered.

– Use concrete examples and evidence to illustrate the key points.

– Finish with a strong thesis statement that previews the rest of the essay.

Lost

I was on my way home from work when I got lost. I didn’t know where I was and I didn’t have my phone with me. I started to panic. I didn’t know what to do.

I saw a woman walking her dog and I asked her for help. She was very nice and she helped me find my way home. I was so relieved.

I learnt a valuable lesson from this experience. I learnt that it is important to always have a map with you when you travel, even if you think you know the way. You never know when you might get lost.