Blog

Luyen tieng anh IELTS – English language IELTS

(English below)

Luyen tieng anh IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hay IELTS, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Trong năm 2019, hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện trên toàn cầu.

Bài kiểm tra có hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học và được các trường đại học ở Anh, Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ chấp nhận rộng rãi. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh và được các cơ quan nhập cư ở Anh, Úc, New Zealand và Canada chấp nhận rộng rãi.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì với hai phiên bản: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Bài kiểm tra có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết luôn được hoàn thành trong cùng một ngày, từng phần khác. Phần nói có thể được hoàn thành vào cùng ngày với các phần khác, hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau đó.

IELTS được ghi theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh. Các kết quả kiểm tra được báo cáo là điểm tổng thể, là trung bình của bốn điểm phần.

Học thuật IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút, 4 phần, 40 mục

Đọc: 60 phút, 3 phần, 40 mục

Viết: 60 phút, 2 nhiệm vụ

Nói: 11 phút14, 3 phần

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút, 4 phần, 40 mục

Đọc: 60 phút, 3 phần, 40 mục

Viết: 60 phút, 2 nhiệm vụ

Nói: 11 phút14, 3 phần

IELTS là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh, vì vậy điều quan trọng là phải làm quen với ngôn ngữ tiếng Anh trước khi làm bài kiểm tra. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị, chẳng hạn như sách, trang web và khóa học.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là thực hành bằng cách sử dụng cả bốn kỹ năng: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bạn có thể tìm thấy tài liệu thực hành cho từng kỹ năng trên trang web của Hội đồng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được điểm số bạn cần.

Tags: IELTS

 


 

English language IELTS

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The International English Language Testing System, or IELTS, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. In 2019, over 3 million tests were taken globally.

The test has two versions: the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to pursue higher education, and is widely accepted by universities in the UK, Australia, New Zealand, Canada, and the US. The General Training Version is for those who want to migrate to an English-speaking country, and is widely accepted by immigration authorities in the UK, Australia, New Zealand, and Canada.

IELTS is a paper-and-pencil test with two versions: the Academic Version and the General Training Version. The test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading, and Writing sections are always completed on the same day, one after the other. The Speaking section may be completed on the same day as the other sections, or up to seven days before or after that.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English proficiency. The test results are reported as an Overall Band Score, which is the average of the four section scores.

IELTS Academic is for test takers who want to study at university or join a professional organization in an English-speaking country.

The test is made up of four sections:

Listening: 30 minutes, 4 sections, 40 items

Reading: 60 minutes, 3 sections, 40 items

Writing: 60 minutes, 2 tasks

Speaking: 11–14 minutes, 3 parts

IELTS General Training is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

The test is made up of four sections:

Listening: 30 minutes, 4 sections, 40 items

Reading: 60 minutes, 3 sections, 40 items

Writing: 60 minutes, 2 tasks

Speaking: 11–14 minutes, 3 parts

IELTS is a test of English language proficiency, so it is important to familiarize yourself with the English language before taking the test. There are many resources available to help you prepare, such as books, websites, and courses.

The best way to prepare for IELTS is to practice using all four skills: listening, reading, writing, and speaking. You can find practice materials for each skill on the British Council website.

IELTS is a challenging test, but with proper preparation, you can do your best to achieve the score you need.